Dagboek Raphal Waterschoot   Indexpagina  

Dit overzicht geeft een goed idee wat voor relatie er was tussen Raphal en Leonie. (de dagen dat er contact was zijn overgenomen. Leonie Lentacker's broeder Edmond Lentacker, was ondertussen met de laatste klassen binnen geroepen, zoodat zij nu 2 broeders en 1 schoonbroeder onder dienst hadt.
4 september 1914 vrijdag
Om 11 1/2 's morgens vergadering op de Groote Markt; als het 14 1:2 uur is vertrekken wij naar het Station. Wij krijgen daar gekomen nog een half uurken cong dat ik waarneem om mijne Leonie te bezoeken, afscheid van haar te nemen en ze gerust te stellen.
5 september 1914 zaterdag
Wij ontbijten bij de broeders. Om 6 uur appel. Om 7 uur vertrek naar Eekloo waar we rond 11 uur aankomen; daar stuur ik 2 zichtkaarten naar huis en naar Leonie.
6 september 1914 zondag
Ik zend ook een kaartje naar Leonie op.
9 september 1914 woensdag.
Brugge is voor mij de schoonste stad die ik al gezien heb met zijne kerken, oude heerenhuizen, de schilderachtige straten, oude kaden en schoone lieflijke stadswallen en bijzonderlijk zijne Groote Markt, Stadhuis, Bloedkapel enz. Ik stuur terzelfdertijd van uit Brugge een telegram naar Leonie met de woorden: alles goed, heb hem gezien.
In St Nikolaas is alles rustig zegt men. Meer dan de helft der bevolking zijn reeds gaan vluchten. Men zegt ook dat Papa met zijn gezin op de Klinge was. Dat waren leugens. Van onze familie of van Leonie weet ik eigenlijk niets meer sedert ons vertrek.
12 september 1914 zaterdag
Goed geslapen. Om 8 uur appel.
Ben eens naar de kerk geweest en heb kaartje naar Leonie gezonden. Zie een Belgische vliegmachine.
18 september 1914 vrijdag
Ben 14 dagen weg van St Nikolaas; heb messe gehoord om 7 uur. Om 8 uur appel, daarna voor de derde maal solde. Zend 2 zichtkaarten, een naar huis en een naar mijne Leonie.
19 september 1914 zaterdag
Om 6 uur 's avonds appel. Ik ontvang voor de 4de maal solde. Zend kaartje naar Leonie Lentacker op. Vandaag slecht regenachtig wer geweest, ik verveel mij zeer.
20 september 1914 zondag
Van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds sta ik op wacht. Om 16, in den namiddag zie ik Albert Lentacker, Leonies bror, per velo, ik verneem dat alles wel is met Leonie en dat haar zuster van Dendermonde thuis gekomen is. Dit stelt mij gerust. Koud weder vandaag.
21 september 1914 maandag
Ik ontvang met genoegen de complimenten van Leonie Lentacker door toedoen van vrouw Jules Heyninck van St Nikolaas. Van 20 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens doe ik dienst. Ik slaap op strooi in de statie van Kemseke.
22 september 1914 dinsdag
Ik schrijf een brief naar mijn Leonie.
24 september 1914 Donderdag
Van 10 uur tot 14 uur krijg ik cong van onzen commandant om eene nieuwe broek naar St Nikolaas te gaan halen wat natuurlijk leugens waren.Op n'en gehuurde velo trek ik naar huis toe en bezoek ik mijne Leonie die ik op't fabriek ga afhalen en keer metterhaast naar mijnen nieuwen thuis weder. Een plezierig reisje hoor! Ik had het alle dagen willen doen voor mijne straf!
25 september 1914 Vrijdag
Zomerwer vandaag. Ik schrijf n'en brief naar mijne Leonie. Om 18 uur appel.
27 september 1914 zondag
Ik ontvang n'n brief van Leonie Lentacker, door tusschenkomst van Madame Heyninck, die mij zeer ontstemd. Van 20 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens doe ik wacht op de baan naar Sint Nikolaas.
28 september 1914 Maandag
In den namiddag moet ik het plan der gemeente calqueren daarna laat ik twee dpches naar St Nikolaas; eenen naar mijn Ouders, den anderen naar mijne Leonie. (Alles goed , heb brief ontvangen. niet tevreden. schrijf binnenkort).
29 september 1914 dinsdag
Van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds sta ik op wacht aan de Statie van Wachtebeke. Regenachtig wer vandaag. Ik schrijf n'n brief naar Leonie.
30 september 1914 woensdag
Om 8 uur Appel; 't is regenachtig weder; ik schrijf n'en brief naar Leonie Lentacker.
Mr Jules Heyninck gaat naar huis, ik laat hem de complimenten aan Leonie doen. In den valavond krijg ik n'n brief van haar waarover ik erg miscontent ben.
1 oktober 1914 donderdag
Goed weder vandaag. Ik schrijf n'n brief naar Leonie. leander betert. Ten 18 uur 's avonds is 't appel.
Verveel mij hier zeer; 't is hier nochtans eene schoone streek;De Gardes in 't algemeen varen en visschen in de Moervaart, ik ben kwaad op mij zelven om de brieven die ik van mijne Leonie ontvangen en waaraan ik geene plicht heb, ik ben dus kwaad en doe niets of liever ik ga mijn alleenen in 't veld wandelen.
3 oktober 1914 zaterdag
Om 8 uur appel, Regenachtig wer vandaag. Ik schrijf n'n brief naar Leonie en trek voor de 6de maal solde.
4 oktober 1914 zondag
Schrijf een brief naar Leonie. Goed wer vandaag, nogal wat wind.
5 oktober 1914 maandag
Regenachtig wer gansch den dag door. Ik schrijf n'en brief naar Leonie Lentacker.
6 oktober 1914 dinsdag
Om 8 uur appel.'t Regent vandaag. Ik schrijf twee kaarten naar Leonie en een naar huis.
7 oktober 1914 woensdag
't Is schoon wer vandaag; ik schrijf nen brief naar mijn Leonie. Ik ben hier zeer goed op ons logist.
8 oktober 1914 donderdag
Nogal mistachtig wer vandaag. Ik schrijf n'en brief aan Leonie Lentacker.
16 oktober 1914 vrijdag
Mijn broeder Albert verwittigde mij dat Leonie Lentakcer te Hulst verbleef, zij was dus ook gevlucht en woonde dan nog in de gebuurte van St Jansteen, enfin ik was heel gelukkig dat te vernemen.We komen op ons nieuw buitengoed rond den middag toe.
In den namiddag zie ik Leonie Lentacker, aangenaam wederzien. Zij was met haar vader en zuster uit St Nikolaas, den 10 oktober , op n'n' zaterdag namiddag , als de Duitschers aldaar binnenkwamen met den laatsten trein weggevlucht. te samen hadden zij dan in een spoorwegwagon gehuisd. Zoo kwam het dat Leonie dien avond haren spoorwegwagon verliet en bij hare beide zusters Emma en Elisa in een klein hutteken midden Hulst ging inwonen.
17 oktober 1914 zaterdag.
. Ik ga in den namiddag Leonie bezoeken in hare villa! en ga verders met haar in de omstreken van Hulst wandelen. Hulst is een vuile, kleine stad, met smalle straatjes, niets merkwaardigs is er te zien; in de omgeving der stad heb u de polders waartusschen men op de dijken nette wandelingen tegenkomt. Die wandelingen met Leonie hebben mij soms erg verzet spijtig dat het wer altijd niet deugde en dat verzet kwam breken.
Mijne zusters Marie en Leonie gaan met den trein naar St Nikolaas te zamen met Vader; niets is er te zien, alles is er doodsch en rustig.
18 oktober 1914 zondag
In den namiddag ga ik wandelen met Leonie en zie voor de eerste maal haar zuster Marie en hare tante Mad Janssens. 'i Is anders erg vervelend hier.
19 oktober 1914 maandag
Regenachtige dag vandaag.
Ik ga naar de bank in Hulst Belgisch geld in Hollandsche laten omwisselen. Leonie Lentacker gaat eens tot St Nikolaas met den trein en keert in den namiddag weder. Alles is er rustig.'s Avonds ga ik met haar wandelen.
20 oktober 1914 dinsdag
Regenwer. Ga met Leonie wandelen. Hulst is in eene modderstad verandert zooveeel slijk ligt er in de straten.
21 oktober 1914 woensdag
Rond den avond ga ik met Leonie wandelen en sloeg mijnen voet om met mijne springkunst te toonen. Enfin, hij was toch nog niet gebroken dat was ook en troost!
23 oktober 1914 vrijdag
Vandaag is 't weer opperbest. Ik ga Leonie bezoeken en ga met haar wandelen. Mijn voet betert zeer.
24 oktober 1914 zaterdag
't Is mijn feestdag vandaag. Goed wer. Ga Leonie bezoeken en doen samen ons dagelijks toerken Papa gaat naar Sint Nikolaas per spoorweg; alles is er rustig.
25 oktober1914 zondag
Goed weer vandaag. Hoor mes op Steen en ga in den namiddag met Leonie wandelen.
26 oktober 1914 maandag
Regen wer. Doe mijne dagelijksche wandeling met Leonie Lentacker. Mijne zusters Marie en Leonie gaan met den trein naar Sint Nikolaas alles is er goed en rustig, doch de Duitsche soldaten eerbiedigen de meisjes niet zeggen zij.
27 oktober 1914 dinsdag
Goed wer. Ik ga rond den avond 't veld in met mijne Leonie.
28 oktober 1914 woensdag
Uitnemend weder vandaag. Leonie Lentacker keert naar Sint Nikolaas definitiev weder, om een einde te stelle aan het gezaag harer familieleden en om haar vaders huishouden in orde te brengen. Alleen zijnde ga ik in den namiddag met mijne broeders wandelen.
30 oktober 1914 vrijdag
Eerste klas met 't weder vandaag. Ik vertrek met den trein naar Sint Nikolaas; Juist als ik hier in Hulst vertrek komt Leonie Lentacker met den trein toe; zij kwam alles wat haar toehoorde halen om het naar huis af te sturen. In St Nikolaas was alles rustig; op de statie noch op den trein werdt niemand lastig gevallen. Vele huizen zijn gesloten, erg doodsch. In den namiddag ga ik Leonie aan het Station van Sint Nikolaas afhalen. Zij komt mij later thuis bezoeken waar wij ons gezellig vermaken en een glas wijn drinken. Enfin uiterst aangenaam waren die uren. Ik slaap in de Collegestraat gansch alleen.
31 oktober 1914 zaterdag.
Ik zie Leonie en middagmaal thuis bij haar. Een voorsmaak van ons huwelijk! Zeer aangenaam inderdaad. In den namiddag ga ik te voet van St Nikolaas naar Steen zoo een drij uur gaans en zie onderweg geen enkel Duitsch soldaat. De grenzen waren destijds nog open en onbewaakt. Anders was 't goed wer heden.
7 november 1914 zaterdag
Vandaag wederom mistig maar goed wer. Na den noen ga ik per poot naar St Nikolaas; onderweg is er geen enkele luis! te zien.'S avonds bezoek ik Leonie Lentacker. In de stad is alles rustig, weinig landweermannen zijn er te zien. Stillekes aan vermeerdert het gewoel in de stad en keeren de burgers weder.
8 november 19145 zondag
Goed wer vandaag.
Hoor messe in de hoofdkerk van St Nikolaas. Ik breng het overige van den dag met mijne Leonie over al etende, ja, ja ! Hadde Papa Koven dat allemaal geweten dat ik hem arm at, hij zou maar vies opgekeken hebben want de mensch is toch zoo gevoelig en krijgt zo geerne het eene of het andere. Maar zwijgen zulle! en niets aan zijnen neus hangen, 't is onder ons hoor!
9 November 1914 maandag
Ik bezoek Leonie, middagmaal ten harent en ga te voet naar St Jansteen. Goed maar mistig wer heb ik onderweg.
14 november1914 zaterdag
't Is windig en regenachtig. Na den middag ga ik te voet naar Sint Nikolaas,'t regent onderweg schrikkelijk en ik kom doornat in de Collegestraat toe. Alles is er rustig en 's avonds bezoek ik Leonie die het goed stelt.
15 november 1915 zondag
't Sneeuwt voor de eerste maal, een echt hondenwer vandaag. Ik ga naar de 11 ure messe in de Hoofdkerk. Den middag en den ganschen namiddag breng ik bij Leonie Lentacker over. Aangename uren.
16 november1914 maandag
Goed maar winderig wer vandaag. Ik bezoek Leonie op den middag nattuurlijk om mijnen buik rond te zetten! en ga na afscheid van haar genomen te hebben te voet
21 november 1914 zaterdag
Ik voor mijn paart ben uiterst blij dat ik werom in de Collegestraat woon en dat alles terug als naar gewoonte onze bezigheden kunnen hernemen, indien er zijn!! en bijzonderlijk omdat ik werom mijn Leonie regelmatig kan bezoeken.
22 november 1914 zondag
Gewoon leven. Niets buitengewoon. Ik breng Leonie Lentacker een bezoek.
23 november 1914 maandag
De uur wordt 55 minuten vooruit gezet; dat maakt dat wij nu den Midden Europeesche uur hebben. Wij krijgen hier alle dagen De Nieuwe Rotterdamsche Courant te lezen. Ik ontvang n'en brief van Leonie Lentacker die eenige dagen op het fabriek werk heeft.
24 november 1914 dinsdag
Geene voorvallen of gewoon leven; dat wil zeggen: 's morgens of 's avonds naar de kerke en verders een bezoek aan mijne Leonie indien zij niet moet werken.
10 december 1914 donderdag
Ontvang n'en brief van Leonie die verre van aangenaam om lezen is.
11 december 1914 vrijdag
Ik ga naar St Gilles met Leonie Lentacker, om patatten te bestellen. Onderweg hebben wij geen enkel Duitscher gezien.Ik ga naar St Gilles met Leonie Lentacker, om patatten te bestellen. Onderweg hebben wij geen enkel Duitscher gezien.
8 mei 1915 zaterdag
Leonie Lentacker wordt 25 jaar!
12 juni 1915 zaterdag
Leonie Lentacker trekt ondersteuning van het commiteit voor de in nood verkeerende werkloozen.
15 juni 1915 dinsdag
Ik ga met Leonie om en weder naar Antwerpen te voet. Vele Duitschers zijn er in de gemeentes die wij doortrekken; zij zijn daar bij de burgers en in de rijkemenschen huizen die ledig staan ingekwartierd.
21 juni 1915 maandag Leonie en haar vader trekken ondersteuning. Die menschen hebben dat ook nodig, luistert wat hunnen inkomsten zijn:
Soldatengeld: 3,00 fr
Pensioen of Halve daguur Mech-Tern: 12,50 fr
Ondersteuning; 2x3 : 6,00 fr
Maandgeld Edmond staat; 20,00 fr
Te samen 41,50 fr
Of een kleine 6,00 fr perdag. Ge ziet die menschen hadden dat hoogst nodig en hoe serieus de lijsten opgemaakt worden.
23 juni 1915 woensdag
Leonie Lentacker komt niet overeen met haar Vader die twist zoekt. (Trekt er uit indien u niet content zijt) zegt hij. Onthouden! want daar broeit iets in den kop van dien man.
27 juni 1915 zondag
Een complot! Albert Lentacker en zijne beide zusters schrijven op naam van Edmond een brief naar Papa Lentacker, waarin deze een kleed voor zijne zuster Leonie vraagt. Vader die in de waan verkeert dat alles serieus is bijt, en zoo kwam het dat op zekeren dag n'n draak een nieuw kostuum aan zijn dochter ten geschenke gaf!
28 juni 1915 maandag
Leonie Lentacker en haar Vader trekken ondersteuning.5 juli 1915 maandag  Leonie Lentacker en haar vader Vader trekken voor de laatste maal ondersteuning.
12 juli 1915 maandag Leonie Lentacker moet deze week 2 3 dagen op 't fabriek werken. In't algemeen is er weinig werk.
26 juli 1915 maandag Leonie heeft wederom ruzie met haar Vader over het breken van een postuurken. Als men naar n'n stok zoekt om n'en kind te slagen vindt men er gemakkelijk eenen!
5 oogst 1915 donderdag Leonie Lentacker moet 3 dagen deze week op 't fabriek werken.
9 oogst 1915 maandag Leonie Lentacker werkt drie dagen op de fabriek meer mogen ze van de Duitscher niet werken.
16 oogst 1915 maandag Ze betalen regelmatig onderstand aan de werklooze. Leonie werkt 5 dagen op de fabriek.
23 oogst 1915 maandag Leonie werkt 3 dagen op de fabriek. Ze deelen aan de werkloozen regelmatig onderstand uit.
30 oogst 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen deze week. De Werkloozen trekken regelmatig ondersteuning
6 september 1915 maandag Leonie werkt drie dagen op 't fabriek
13 september 1915 maandag Leonie Lentacker werkt een 3 tal dagen deze week op de fabriek.
15 september 1915 woensdag. Leonie Lentacker ontvangt n'en brief van har oudsten broeder Edmond; hij is een maand onderweg geweest.
20 september 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek.
27 september 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week.
2 October 1915 zaterdag Leonie is 3 dagen ziek deze week; ik ben 14 dagen krank geweest van eene keelontsteking ( van 27 Sept tot 9 Oct).
4 Oktober 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen op 't fabriek.
11 october 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek.
18 october 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. Jacques Lentacker trekt 3,00 fr van het ondersteuningscommiteit. De herbergiers trekken niet meer van het ondersteuningscommiteit zoolang ze herberg houden.
25 october 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. Jacques Lentacker trekt geene ondersteuning meer van't kommiteit zoolang zijne dochter werkt zegt men hem. Verder alles als naar gewoonte.
8 november 1915 maandag Leonie Lentacker werkt deze week 3 dagen op de fabriek
29 november 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen deze week op de fabriek. Veel volk aan de Amerikaansche Winkel.
6 december 1915 maandag Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week, Verder alles als naar gewoonte. Jaarmarkt vandaag, niets buitengewoons.
6 januari 1917 Wij allen en Leonie Lentacker gaan naar Antwerpen op bedevaart.
11 februari 1917 Ik ga met Leonie Lentacker naar Temse op den Esch, deze lag nog immer vast.
28 maart 1917 Leonie Lentacker betaalt 0,85 fr.: voor 1 kilogram aardappelen.
17 mei 1917 Ik ga met Leonie naar Gaverland.
8 juli 1917  Leonie Lentacker heeft een verkoudheid in t hoofd.
16 september 1917 Ik ga met Leonie naar Gaverland bedevaart.
3 april 1918 De 45 ste oorlogsmaand begint heden; Leonie weegt 68 kilos! record!
20 mei 1918 Ik ga met Leonie naar Gaver.
22 juli 1918 Leonie Lentacker heeft Spaanse griep.
24 juli 1918  Ik heb Spaanse griep. Op 2 dagen genezen. Zeer pijnlijk in hoofd -keel - armen - benen - enz.
1 augustus 1918 Ik ga met Leonie naar Gaverland op bedevaart 

en hier eindigt het liefdesverhaal.
 

 
Vorige pagina | Volgende pagina
   Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS