Dagboek RaphaŽl Waterschoot   Indexpagina  

Dit overzicht geeft een goed idee wat de inwoners gedurende al die jaren hebben meegemaakt. Ben hier nog steeds mee bezig.


19150121 Taartjes en fijn brood mogen op order van den Duitschen gouverneur enkel gebakken worden den Vrijdag en den Zaterdag. 28
19150122 De Duitsche gouverneur ordonneert dat de Belgen die in het buitenland zullen verblijven tienmaal hunnen persoonlijke belasting moeten betalen 28
19150208 Men mag de stad zonder paspoort niet meer verlaten of men riskeert door de Duitschers gevangen genomen en beboet te worden 30
19150210 De Duitsche soldaten requireren hier gemiddeld 50 hoornbeesten per dag 30
19150311 Zware vrachtwagens worden ook opgeeischt. 31
19150316 De fabrieken mogen van de Duitschers maar 3 dagen per week meer werken 31
19150326 Rogge tarwe haver gerst ijzer hout door de Duitschers opgeeischt. 32
19150616 De stad Sint Nikolaas wordt voor 3000 mark boete XE "Leger:Boete". veroordeeld, omdat en n'ťn dienstplichtige de grens overgetrokken is 38
19150704 Alle velo's, met hun merk, moeten op bevel der Duitschers op het stadhuis aangegeven worden 40
19150718 De Duitschers pakken een 114 man op die na 10 uur Belgisch uur 's avonds nog op straat liepen, en geven hun amigo en boete 41
19150720 Nationale feestdag De scholen moeten klasse houden, de Winkels moeten gansch den dag open blijven; er geene betoogingen zullen mogen gehouden worden 41
19150724 De Duitschers verbieden op straafe van 4000 mark en meer: het dragen van de Belgische kleuren, wierranken , of portretten der koninklijke familie of het uitstallen dezer voorwerpen en verbod Vaderlandsche liederen aan de schoolkinderen te leeren. 42
19150728 Alle honden moeten op 't bevel der Duitschers op het stadhuis aangegeven, genummerd en van eene medalie voorzien worden 42
19150803 Velo's, karren, rijtuigen ja zelfs paarden en personen die de stad willen verlaten moeten een Duitsch paspoort bezitten 43
19150814 Alle honden moeten op bevel der Duitschers gemuilband en aan een touw geleid worden. 45
19150814 De Duitschers eisschen groenten en gansch den oogst op 45
19150821 Men mag over de grenzen niet meer gaan op straf van eeuwigdurende dwangarbeid 45
19150821 Schapenwol wordt door de Duitsche overheid opgeeischt. 45
19150821 Wie het Etappengebied zonder paspoort verlaat krijgt 3 jaar 45
19150824 De werkloozen zijn verplicht de uitgangen der stad te bewaken. 45
19150914 De Duitschers doen alle hoeveelheden opgeven van de hier in magazijn zijnde bouwmaterialen, als hout, steen en kalk, cement, asphalt, kiezel enz. 47
19150916 De Duitschers eisschen al de machienen van het Autofabriek van den heer Ant Janssens uit de Gazometerstraat en bij den heer Jan Nobels van de Plezantstraat op en voeren ze op den stond naar Duitschland. 48
19150918 De Duitschers requisitioneeren den biljart uit den Cercle Litťraire 48
19150920 De Duitschers eischen gansche treinen tarwe en rogge van de boeren op, die alles zelf tot op de statie moeten leveren. 49
19150921 De Duitschers afficheeren dat niemand des avonds na 8 uur Duitsche uur per velo in het veld rijden mag, op straf van boete 49
19150927 Gansch de lijn Mechelen Terneuzen wordt dezen middag door de Duitschers gerequisitioneerd 50
19151006 De werklieden van Lokeren omdat ze voor de Duitschers niet willen arbeiden zijn evenals de gemeente door de militaire Overheid gestraft geworden 51
19151104 Tegenwoordig schiet men gemiddeld alle weken Belgische spionnen voor den kop. Dat er veel onschuldig sterven is onloochenbaar! 53
19151117 8 Werklieden van Sint Niklaas die voor de Duitschers naar het front niet willen gaan arbeiden worden gearresteerd en tot 6 maand gevangenis 54
19151121 Al de boomen die in het Land van Waes groeien moeten in getal aan de Duitsche Overheid aangegeven worden 55
19151123 de Duitschers zoolang als de oorlog duurt eene nieuwe oorlogschatting van 40 millioen per maand op. 55
19151125 50% van al het graan dat in BelgiŽ groeit wordt door de Duitschers opgeeischt; 55
19151205 Ieder burger van Sint Nikolaas moet binst de 3 dagen al de aardappelen boven de 50 kgr in zijn bezit aan den heer Burgemeester aangeven 56
19151209 Alle wol en katoen moet aan den Duitschen door de fabrikanten en handelaren opgegeven worden 57
19151216 Op de markt eisschen de Duitschers al het suiker op. 57
19151221 20 jonge lieden van Belcele worden, omdat zij hunne eenzelvigheidskaart niet willen teekenen 58
19151224 Vele lieden worden hier op straat verplicht hun paspoort aan de Duitschers te laten zien; die hun pas niet bij zich hebben krijgen 5 mark boete 58
19151227 De Duitschers bemoeien zich op het Passbureau met het begin en einde der verlofdagen der leerlingen; zoo moeten de meisjes der Drij Poorten vandaag oogenblikkelijk in verlof gaan voor 14 dagen en de broederschool uit de Nieuwstraat mag enkel op 30 Dec. in verlof gaan in plaats van den 27 Dec.zoals aangevraagd was 58
19151917 De Duitschers eisschen het ijzer van 't magazijn Belpaire 48
19160101 De boeren van Sint Nikolaas en omliggende gemeenten moeten alle weken aan de Duitschers 1/2 kilo boter per koe leveren. 59
19160106 Paardenrequisitie door de Duitschers voor het distrikt St Nikolaas. Ze eisschen 150 paarden op 59
19160202 De beenhouwers van St Nikolaas mogen geen koeien, komende uit andere commandatŻr, meer slachten of weghalen 60
19160204 Degene die 10 kilos en meer koffie , cacao en thee hebben moeten die hoeveelheden aan de Duitscher aangeven op straf van boete XE "Leger:Boete". voor onjuiste opgave. (winkeliers en bijzonderen). 61
19160204 Marktkramers krijgen geen pass meer en moeten thuisblijven. 61
19160204 Niemand krijgt er nog een pass van de Duitschers voor eene andere kommandantur uitgenomen de werklieden en het voedings en ondersteuningscommiteit 60
19160213 Al wie eene andere stad of gemeente zonder pass, te voet bezoekt moet zich, indien hij er vernacht , bij de Duitschers aanbieden 61
19160216 kleine wevers mogen hun stuk afwerken en alle wol katoen enz. wordt door de Duitschers opgeeischt 62
19160226 Iedere boer moet van heden af n'en kilo boter per koe en per week geven aan de Duitschers 62
19160308 Alle wijnhoeveelheden van St Nikolaas, bij burgers en kooplieden, moeten aan den Burgemeester opgegeven worden 64
19160708 De Duitschers afficheeren dat niemand zonder pass zijne kommandantur mag verlaten 75
19160720 Men afficheert dat er ter gelegenheid van den Nationalen Feestdag van BelgiŽ geene bijzondere diensten mogen plaats hebben 76
19160722 Alle beschikbare koeien en schapen in St. Niklaas, Temsche, Thielrode en Nieuwkerken worden door den Duitscher opgeŽischt 76
19160727 Graan mag zonder toelating niet meer gebrand worden 77
19161231 Alle herbergen moeten van heden af om 9 uur B.T. gesloten zijn, 92
19161717 Alle kiekens moeten op't bevel van den Duitscher weŽrom opgegeven worden 76
19170104 De Duitschers eisschen alle koper op bij de koperslagers op: verders alle tin en caoutchouc banden 93
19170104b stad in het duister 116
19170207 alle paarden en karren opgeven 106
19170211 alle cafes en vertoningen gesloten om 7,5 BT 96
19170222 alle scholen gesloten, winkels 6 uur toe slechts 1gasbek of gloeilamp in cafe en winkels besparing 96
19170303 maximum 12 knechten per fabriek 97
19170306 alle mannen van 17-40 elke maand controle Meldeambt 97
19170309 alle avonden stad in het donker 98
19170316 bij hoorngeschal lichten doven 98
19170316b ossen en ezels africhten paarden geconfiskeerd 98
19170319 stad in het donker vliegersgevaar 99
19170420 alle koper tin nikkel uitgenomen kunststukken opgeischt 101
19170504 koper aangeslagen in huis 102
19170507 rantsoen aardappelen 300 gram per hoofd per dag door Duitschers bepaald 106
19170513 stad in donker gebrek gaz 103
19170612 Arthur Blauwaert voor spionage ter dood veroordeelt 105
19170616 huiszoeking eten door duitschers 105
19170703 alle wol en composietmatrassen moeten aangegeven worden 106
19170707 bewoners 2 matrassen en 2 handdoeken per huisgezin bezorgen aan Duitschers 106
19170727 soldaten in verlof of reformatie worden bij burgers gelogeerd 108
19170731 begrafeins mis gefusilleerde spion Loncke 108
19170819 alle koper uit winkels en etalages opgeeischt 116
19170830 kleerwinkel maximum 2 kostuums 117
19170830b alle verschoon boven 15 stuks opgeischt 117
19170830c alle storen matten gordijnen aan te gevn 117
19170903 alle kunstwerken in koper opgeeischt 117
19170905 hamers vijlen zagen schaven aanbeelden staven ijzer aangeven 117
19170906 smokkelaarster 17 jaar doodgeschoten 117
19170920 duitsche woldieven komen langs vinden niets 118
19171001 cafes gesloten vanaf 8 uur 119
19171003alle koper uitgenomen lichttoestellen opgeeischt 119
19171005 maximum 30 m3 gas per gezin 119
19171005b tabaksoogst opgeeischt 119
19171005c iedere zoon duitsers genaturalisserd of niet soldaat 120
19171011 duitschers komen naar koper zoeken vinden niets 120
19171101 spoorvervoer 25% opgeslagen 121
19171102 alle schoenen boven de drie paar opgeeischt 121
19171102b alle honden boven de 0,40 cm aangegeven 121
19171102c boeren nieuwkerken 145 duizend mark boete 121
19171102d alle uitgevallen bomen opgeeischt 121
19171410 alle kostuums boven 3 stuks en verschoon beven 15 stuks opgeeischt 120
19180107 Alle koperen klinken , bellen, trekkers, enz : worden door de Duitschers opgeeischt 126
19180322 Op straf van boet , zal er noch strooi, noch kaf, noch hooi als matrasvulsel mogen gebruikt worden, 129
19180610 Er mag geen vleesch meer gezouten of gedroogd worden op Duitsch bevel. 132
19180610b Alle riet wordt door de Duitschers in beslag genomen. 132
19180716 Laatste koper wordt opgeeist 134
19181021 Kommandant Rieck gebood omstreeks 10 den oktober aan zijne Duitsche Politie van iedereen dood te schieten die aan het 1ste bevel tot staan niet gehoorzaamde; 138
 

 
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS