Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Onderstand aan de in nood zijnde werklozen overgenomen uit het Volk mei 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Onderstand aan de in nood zijnde Werkloozen "het VOLK" 11 mei 1915
Wij denken dat de dienst van den onderstand aan de werkloozen, door het Nationaal Hulp - en Voedingskomiteit opgevat, thans over gansch BelgiŽ is ingericht en dat de uitreiking van de tegemoetkoming ten laatste de aanstaande week bijna overal zal geschieden.
Als werkloozen worden aanzien de werkman, de ambachtsman, de bediende van nijverheid en handel van beide geslachten ouder zijnde dan 16 jaar.

De onderstand wordt op tweeŽrlij wijze verleend:
1) aan de algeheele werkloozen en
2) aan de gedeeltelijke werkloozen.

I Werkloozen van allen arbeid beroofd.
De onderstand wordt dus verleend aan dezen die, van allen arbeid beroofd zijnde uit oorzaak van de krisis door den oorlog teweeggebracht, in nood verkeeren.
Het Nationaal Komiteit zegt dat, om een oordeel te vellen over den nood men de noodwendigheden van het gezin over hun geheel moet beschouwen, alsook de voorwaarden van bestaan, eigen aan de plaats en de beschikbare middels van de belanghebbenden.
Aan ieder provinciaal komiteit staat het nu vrij de vereischte noodwendigheden te bepalen en elk komt dan ook met een verschillend stelsel voor den dag.
Zoo heeft een provenciaal komiteit van eene belangrijke nijverheidsstreek als grondslag van de noodwendigheden bepaald dat er voor ieder lid des huisgezin om te beginnen 50 centiemen als voedsel moet gerekend worden.
Andere komiteiten hebben andere grondslagen aangenomen.
De tekst van een dezer komiteiten luidt.
" Worden niet aanzien als in staat van nood zijnde die den onderstand rechtvaardigt, de personen deelmakende van een gezin, dat wekelijks het volgende inkomen heeft:
Gemeenten van minder dan 10.000 zielen van 10.000 tot 50.000 van meer dan 50.000
Ongehuwden alleen wonend 6,00                      7,00                                 8,00
Gezin zonder kinderen          7,50                      9,00                              11,00
Gezin van 3 personen           9,00                    11,00                              13,00
en zoo voorts, het maxima verhoogende met 1 frank voor elk kind van het gezin.