Dagboek RaphaŰl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Het leven in het interneringskamp van Zeist overgenomen uit het Handelsblad 13 02 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Zou de overheid of het Roode kruis dan toch geen middel weten , om die 30.000 ge´nterneerde militairen en die duizenden vluchtelingen in de mogelijkheid te stellen met elkander in verbinding te bekomen.
Achter de woonbarakken bevinden zich de waschplaatsen, goedingerichte met waterleiding en waarin plaats en gelegenheid genoeg is om zich te zuiveren en het linnen te wasschen.
Nu komt gij in de cantine, eene zeer wel aangenaam, te meer daar altijd dezelfde menu, hoe smakelijk dan ook op 0,30 fr. een diner te bestellen bestaande uit een bol gehakt (fricadel) en "pattatfrites"; tweemaal per week kan men een souper bekomen van mosselen met "pattat-frites en mostaard. onnodig te zeggen dat er veel klanten in de restaurant zijn, zoo eens iets fijner gebruiken in groote plaats, waar wel 2.000 zitplaatsen zijn, het is de "rendez-vous van de vervelers.
De gloeiende kachels hebben het meeste aantrek, daar dit de eenige plaats is waar men vuur vindt. Daar kan men alles bekomen wat eet- en drinkwaren betreft. Zelfs bestaat er gelegenheid voor het laatst tegenspant. Des Zondags wordt de cantine herschapen in eene kerk, een altaar en harmonium, maken er de eenige versiering van. Voor de hoogmis van verleden Zondag heeft men een afdruksel van de brief van kardinaal Mercier uitgedeeld welke met eerbied door iedereen gelezen en bewaard wordt.
Men heeft voor theatherzaal een hoek van de cantine afgetimmerd, ten dienste van tooneel en zangkringen. In den laatsten tijd heeft men cursussen ingericht niet alleen voor ongeletterden, maar ieder kan er bij leeren het zij: in Vlaamsche, Fransche en Engelsche talen, mathematische en elektrische wetenschappen; zij worden druk bijgewoond, ieder is er op uit den gedwongen ledigen tijd zoo nuttig mogelijk te gebruiken, jammer dat allen de noodige schoolboeken missen . 
De ge´nteresseerden mogen bezoek ontvangen van 10 tot 3 uur op een afgesloten terrein nevens het kamp, waar een kleine kantien is opgeslagen. De bezoekers worden onderzocht van kop tot teen, om te beletten dat zij burgerskleeren of sterke dranken binnen brengen, zelf is er een policievrouw die de vrouwen onderzoekt.
De getrouwden kunnen eene toelating aan 24 uur bekomen op aanvraag hunner vrouw mits vertoon van hun trouwboekje. Als inlichting: het bureel is geopend van 8 tot 9 uur 's morgens in den infanteriekazerne van Amersfoort. Voor personen die bezoek willen brengen