Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
De overgave van Antwerpen opgemaakt door de stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom op 4 okt 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

bereid tot eene ondankbare en gevaarlijke taak. Stonden zij niet met hun leven in voor de veiligheid der Duitsche officieren, die als parlementairen naar de forten zouden vertrekken?
Geen onder hun aarzelde noch weigerde.
De nodige maatregelen vereischten eenigen tijd Op het oogenblik toen die gereed kwamen en de afgevaardigden gingen vertrekken, werden twee Belgisch officieren binnengeleid, die als parlementairen van de overzijde der Schelde waren aangekomen. Het waren generaal Werbroeck en een ander hoge officier. * (luitenant-generaal Robert WERBROUCK)
Generaal Werbroeck verklaarde, dat luitenant-generaal de Guise opperbevelhebber van Antwerpen, dat de weerstand lang genoeg had geduurd, wenschte te vernemen, onder welke voorwaarden de versterkte stelling zou kunnen kapitulereeren.
De Duitsche gezant Fhr vonder Lancken, die daags te voren van generaal von Beseler te Contich opdracht had gekregen om de onderhandelingen met de vertegenwoordigers der stad te voeren, in bijzijn van generaal Fhr von Schutz, die tot kommandant der plaats was benoemd antwoordde hem, dat te Contich eene overeenkomst was gesloten geworden met de eenige overhedi die ter plaatse gebleven was, na dat de opperste militaire overheid en het garnizoen de stad verlaten hadden.
De heer Franck verklaarde hierop dat indien generaal Werbrock inzage wilde nemen van de voorwaarden der overeenkomst van Contich, hij zich overtuigd hield, dat de generaal niet zou aarzelen deze overeenkomst te bekrachtigen.
De gezant Fhrr von der Lancker las den tekst der overeenkomst aan generaal Werbroeck voor. Deze nam kennis van het stuk en verklaarde , dat hij de vormen ervan goedkeurde. Hij onderteekende vervolgens het stuk namens generaal de Guise een wel in de volgende bewoordigingen:
"Le Lieutenant Général de Guise, commandant de la position fortifieée d'Anvers, ratifie pour l'ensemble de la position les stipulations de la convention qui précède"
"Anvers le 10 Octobre 1914"
"Le Lieutenant général commandant"
"par Ordre"
"Le Général Major, chef d'Etat Major"
(signature) "Werbroeck"