Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
De overgave van Antwerpen opgemaakt door de stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom op 4 okt 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

gereedheid te krijgen op het bepaald uur en aldus de eerste moeilijkheden te vermijden.
Denzelfden avond, tegen 10 uur, vertrok den heer Francq naar de forten ondanks de waarschuwing van zijne vrienden, die achtten dat hij er nooit zou in slagen om de linies van een leger te overschrijden, hetwelk voor de eerste maal onder de wallen van een veroverde stad kampeerde en dat hij in de Belgische forten des nachts groot gevaar liep om op geweerschoten onthaald te worden. De moeilijkheden om de Duitsche posten te overschrijden waren inderdaad groot. De heer Franck kon zich vergewissen dat al de forten van de tweede linie reeds in handen van den vijand waren. 
Na omtrent drie uren rijdens over een afstand van zoo wat 14 kilometers, bereikte de heer Franck, tegen 1 uur 's morgens, een der forten van de eerste linie te Schooten. Hij werd ontvangen door den kommandant en diens adjunct. Hij bracht hen op de hoogte van den toestand.
Uit de beraadslaging bleek maar al te duidelijk dat uit een militair standpunt, de afzonderlijke forten van de eerste linie, die nog overbleven geen rol meer konden spelen.
Het Duitsche leger ophouden was eene onmogelijkheid. Nochtans waren de officieren besloten zich niet over te geven , hetzij in geval van volstrekten nood. Was het gevaar om et bombardement van Antwerpen telaten voortduren zonder nut niet de volstrekte nood?
De officieren verklaarden dat zij de mededeeling van den heer Franck aan de overige forten in het noorden zouden overmaken en met de betreffend kommandanten rijpelijk beraadslagen over het te nemen besluit.
De heer Franck keerde tegen half vijf te Antwerpen terug.
Kort daarop te 5 uur vergaderden het college en de Intercommuunale commissie om de afgevaardigden aan te duiden, die zich naar de onderscheiden forten zouden begeven ter begeleiding van de Duitsche officieren, die ook de ter vergadering aanwezig waren.
Bekende figuren uit de hoogste kringen van handel , kunst en politiek als senatoren Rijckmans en Van Peborgh; volksvertegenwoordiger Delvaux; de heeren Ed. Bunge, wijlen Ch cortij, voorzitter der handelskamer, de dispatcher Langlois Charlier, Rob Osterrieth, Frans Franck, stonden daar , met anderen meer , geschaard rond burgemeester en schepenen en den voorzitter der Intercommunale Commissie , als trouw Antwerpenaren, handelend uit vrije wil en
.