Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
De overgave van Antwerpen opgemaakt door de stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom op 4 okt 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

De Antwerpsche afgevaardigden gaven te kenen, dat zij niet wenschten een stuk te onderteekenen, waarin van overgave der forten sprake was. De generaal antwoordde, dat het hem niet mogelijk was daar vrede 
mee te nemen.
Nadat de bespreking eenige minuten geduurd had, nam de generaal van Beseler zijn uurwerk in de handen en verklaarde " Met het oog op de mij toevertrouwde belangen heb ik tot plich te handelen. Ik zal u eenige minuten laten om te besluiten het document te onderteekenen, ja of neen. Ik geef u mijn woord als soldaat, dat, zoo hij het niet ondertekend, ik vandaag het bombardement laat herbeginnen, na aan de regimenten die in Antwerpen zijn, de noodige orders te hebben gegeven om zich in veiligheid te brengen".
De afgevaardigden bleven alleen. Na onder elkaar beraadslaagd te hebben, besloten zij de overeenkomst te onderteekenen om de voortzetting van het bombardement te beletten, die eene ramp zou zijn voor de stad en hare kunstschatten en zulks zonder eenig militair nut.
Maar alvorens te onderteekenen, verklaarde de heer Franck aan generaal von Beseler, dat hij de toelating verlangde om dezelfde nacht, onvergezeld de nog standhoudende forten te bezoeken om gansch vrij aan de commandanten den toestand bloot te leggen. Dit werd hem toegestaan.
Rond 7 uur kwamen de afgevaardigden terug te Antwerpen. De Stad bood een tragisch schouwspel aan, in de straten geen leven, de nog aanwezige personen hielden zich in hunne woningen opgesloten, Duitsche soldaten overal. Over heel de stad de gloed der laaiende branden. Op et stadhuis, het oude eerbiedwaardige gebouw; in de fraaie zalen op de eerste verdieping overal officieren en soldaten, overal de vijand. 
De Duitsche vlag op het stadhuis. In de trouwzaal lagen de Belgische vlaggen door den overwinnaar neergehaald.
Aan het college van Burgemeester en Schepenen werd verslag gegeven. De overeenkomst van Contich werd goedgekeurd.
De Intercommunale commissie werd bijeengeroepen om, in de bijna ontvolkte stad, in de nachtelijke uren, de talrijke en hoogdringende maatregelen te nemen door de overeenkomst opgelegd inzake opeischingen, automobielen, vaartuigen enz.
Een groot deel van den nacht werd daaraan besteed en men zag aanzienlijke kooplieden, rijke bankiers, bekende advokaten, bij het krieken van den morgen nog op weg, bellend aan verlaten huizen, om te trachten alles in gereedheid te krijgen op het bepaalde uur en aldus de eerste moeilijkheden te vermijden.