Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
De overgave van Antwerpen opgemaakt door 
de stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom op 4 okt 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina


De Overgave van Antwerpen
Eene bladzijde uit de geschiedenis dier stad.
De heer stadsbibliothekaris EmmanuŽl de Bom, heeft bij middel van officiŽle documenten en inlichtingen, als volgt het verslag opgesteld van de overgave van Antwerpen.
Op 4 October 1914 nam de gemeenteraad in gesloten vergadering, de volgende notie aan: " dat aan de regeering en de militaire overheid mededeeling zou worden gedaan van den vasten wil der bevolking, dat de verdediging van de versterkte positie van Antwerpen tot het uiterste zouden worden voortgezet, met geen andere bekommering dan wat het algemeen nut en de verdediging vergden en zonder zich door het gevaar voor personen of eigendommen der ingezetenen te laten weerhouden.
Op woensdag 7 October brachten de morgenbladen het officieele bericht van den bevelhebber van Antwerpen , dat de beschieting der stad aanstaande was, dit bericht was gedateeerd van dinsdag 6 October 10 uur 's avonds.

De aftocht van het veldleger begon op 5 October. Op Woensdag 7 October, om 11 uur ving het bombardement van Antwerpen aan. Vrijdagmorgen duurde het nog onafgebroken voort, terwijl de stad brandde op een twintigtal plaatsen. 

Op het Stadhuis hield de stadsoverheid zich sedert het begin van de beschieting bestendig op daags op de eerste verdieping, waar een paar bommen zich in de nabijheid nederstorten en 's nachts in den grooten kelder, dezelfde nog steeds uit den tijd van de Spaansche furie.
Omstreeks 4 uur in den morgen (vrijdag 9 October) kwam aldaar het gerucht dat ons leger aanstalten maakte om de pontonbrug over de Schelde te laten springen.
Weldra bleek inderdaad, dat het leger, met uitzondering van de bezetting der nog niet gevallen forten, Antwerpen had verlaten met opperbevelhebber en staf. Tevens, dat alle telefoon- en telegraafverbindingen afgesneden waren.

Van genoemde voornemen der militaire overheid was aan het stadsbestuur niets bekend. kort daarop dreunde de lucht van zware ontploffingen, het waren de pontons der brug die sprongen.Onder dit gedreun en het geluid van het bombardement vergaderden onder voorzitterschap van den heer Francq, de volgende notabelen: