Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
De overgave van Antwerpen opgemaakt door de stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom op 4 okt 1914


  | Indexpagina |Volgende pagina


Dit eerste gedeelte is terug te vinden in de brochure die uitgegeven is door Jos Van Loo uitgever regentstraat 9 1915 

(volgens dhr Marcel Brocatus één van de oudste boekhandelaars  (83) van Antwerpen was de oorspronkelijke kostprijs 20 ctm maar dit bleek te veel geld  toen vandaar de overdruk 10 ctm). Hij heeft mij dit boekje bezorgd.)

EEN BLADZIJDE GESCHIEDENIS VAN ANTWERPEN (Van onzen E.d.B. correspondent)
Antwerpen 16anuari 1915

Heden is de honderdste dag ingetreden sedert de Duitsche troepen de stad Antwerpen hebben ingenomen.

Nu ons gelegenheid gegund was om de noodige gegevens bij elkaar te brengen en de gewenschte tijd om het verloop ervan op eenigen afstand te overzien, wordt het eindelijk mogelijk om een overzichtelijk relaas te schrijven van de werkelijke toedracht der gebeurtenissen. De feiten staan nog te dicht bij ons, en de omstandigheden zijn er niet naar, om uitvoerige eindbeschouwingen of gevolgtrekkingen toe te laten. Maar, dat de feiten in hun onvervalscht daglicht worden geplaatst, is om velerlei redenen dringend noodig. Aan den plicht om die feiten mede te deelen mag iemand die in een gezaghebbend blad de pen voert zich niet onttrekken. Wat ik hier neerschrijf is historie. Het werd uit inlichtingen van verschillende zijden saamgebracht. De lezer zal er zich rekenschap door geven, hoe Antwerpen's lot inderdaad aan een zijden draadje heeft gehangen. Ook kan men er menige onjuiste lezing van de feiten uit verbeteren. Werd er niet ergens beweerd, dat te Antwerpen de havenbevolking aan het muiten was geslagen tijdens het bombardement en aldus de overgave had bespoedigd? Puur verzinsel: de bevolking is ontegensprekelijk kalm gebleven. Werd er niet verteld, dat de burgerlijke overheid, met name de heer Louis Franck, die, als voorzitter der pas ingestelde Inter- communale Commissie, op verzoek van burgemeester de Vos mede de leidende hand aan het roer had geslagen, tegen de inzichten der militaire overheid zou hebben gehandeld? Of nog, dat door een overhaaste overgave der stad het aftrekkende Belgische leger werd ingehaald, en zoo de Hollandsche grens over moest om niet in handen van de Duitschers te vallen? De waarheid is heel anders, zooals uit wat volgt blijken zal

zie ook link verweerschrift