Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Buitengewone onderstand aan de werklozen overgenomen uit Ons Volk 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

De gemeenten zullen in hunne eigene kas moeten putten voor het overige 1/10 van den onderstand, ten einde den onmiddelijken last te dekken. De gemeenten die de tusschenkomst inroepen van het Nationaal komiteit zullen het hiernavolgend reglement der 
inrichting van den onderstand aan de werkloozen moeten bijtreden.
Het huidig reglement is opgemaakt met het oog op de nieuwe inrichting.


Art.1 - De Provinciale Hulp - en Voedingskomiteiten verzamelen de inlichtingen en vragen hunner gewestelijke en plaatselijke Hulpkomiteiten, bestuderen en oefenen toezicht uit op de maatregelen in toepassing gebracht door de gemeenten, maken voor 't 
Nationaal Komiteit de voorstellen van tegemoetkoming op, deelen onder de plaatselijke komiteiten de fondsen uit, wekken het initiatief aan en beteugelen de misbruiken.
De Provinciale Komitieten zijn uitgenoodigd, met het oog op wat in het bijzonder door deze nieuwe inrichting wordt geeischt, zich bevoegde personen toe te voegen,


Art.2 - De Plaatselijke Hulpkomiteiten richten onder toezicht der gemeenten, den dienst van inwendige orde in: zij hebben namelijk te zorgen dat de lijsten der ondersteunde werkloozen opgemaakt in dag aan dag in regel gehouden worden, den onderstand uit te 
deelen, de mogelijke misbruiken te beteugelen, alle mogelijk initiatief te nemen. Ze zullen hunne inlichtingen en voorstellen overmaken aan het Nationaal Komiteit door tusschenkomst der Provinciale Komiteiten.
Tot uitvoering hunner zending wordt de bijzondere aandacht der plaatselijke komiteiten gevestigd op het belang en de gewichtigheid zich personen toe te voegen, behoorende tot de nijverheid, tot den handel, tot de arbeidersinrichtingen, beroepsvereenigingen en mutualiteiten of andere bijzondere bevoegde personen, mits de vertegenwoordiging der verschillende partijen steeds in acht te nemen.


II Het opmaken der lijsten van ondersteunde werkloozen.
Art.3
- Het plaatselijk Hulpkomiteit, onder toezicht van het gemeentebestuur, maakt de lijst der werkloozen op, ingevolge de bepalingen hieronder heropgenomen: Hiervoor wordt het Plaatselijk Hulpkomiteit op eene bijzondere wijze aanbevolen de medewerking 
in te roepen van de Werkbeurzen, der Werkloozenkassen en Werkloozenfondsen, zoals de beroepsvereenigingen,