Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Aan het ijzerfront overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 04 1915 


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Den 15 april 1915 - overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Aan het IJzerfront.

Toen het Belgisch veldleger, na zijn terugtocht uit Antwerpen de opdracht kreeg den linkervleugel der bondgenooten voor een omtrekking te behoeden en den Ijzer koos als verdedigingslinie, kon de nu befaamd 
geworden inundatie slechts zeer langzaam plaats hebben.

Met de mogelijkheid, dat het Belgische leger ooit aan den Ijzer zou moeten strijden, was nimmer en kon nimmer rekening gehouden, zoodat de inundatie, die de zwaarbeproefden Belgen gelegenheid gaf tegen een 
zeer aanzienlijke overmacht van de beste troepen der wereld stand te houden en aldus het leger der bondgenooten voor eene ramp te behoeden, in vredestijd absoluut niet was voorbereid.

Sedert de eerste dagen van den strijd aan den IJzer zijn door de Belgen eenige belangrijke werken uitgevoerd, waardoor zij thans het hoogtepeil van het water in het overstroomde gebied nauwkeurig kunnen regelen.

In den tijd verloopen sedert den val van Antwerpen heeft de Belgische regeering het grootsche werk volbracht een nieuw leger te vormen, dat talrijker is den de legermacht, die in de eerste dagen van Augustus 
gereed stond, de onzijdigheid van BelgiŽ te verdedigen.
Nu het ogenblik mogelijk nadert dat de bondgenooten en de Belgen tot een offensief zullen overgaan, werd de inundatie, die bij het offensief zulke goede diensten bewees, tot een nadeel voor hen, die haar tot stand 
brachten en reeds enige weken geleden werden voorbereidende maatregelen getroffen om het geÔnnundeerde gebied weder droog te leggen. 

Zoodra de Duitschers de geregelde, zij het langzame daling van 
waterspiegel opmerkten, begonnen zij eene hevige beschieting van de Sluizen bij Nieuwpoort, doch veel uitwerking had dit niet en de drooglegging geschiedde zonder veel moeilijkheden.

Behalve de laagst geleden gedeelten staat het terrein niet meer onder water, wat niet zeggen wil dat het droog is. Voor troepenbewegingen op groote schaal is het nog niet geschikt en deze toestand zal waarschijnlijk nog vele weken duren.
De door de Belgen aangelegde werken maken het thans mogelijk, indien hun offensief mocht falen, de inundatie binnen zeer korten tijd te herstellen