Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
In memoriam door E.H Nobels almoezenier met plechtige mis door almoezenier Pert 16 05 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

In Memorian
Zondag den 15 mei 1915 om 11 1/2 uur, werd in de parochiale kerk van De Panne een plechtige messe gezongen door E.H.Almoezenier Pert tot zielelavenis van de soldaten van het 4de linieregiment gesneuveld in den Slag rond Liezerne.
In Tegenwoordigheid van al de officieren, oversten en soldaten sprak E.H. Nobels Aalmoezenier, hieronderstaande lijkrede uit.

Telkenmale een slag geleverd is, binst dezen langdurigen doch heerlijken oorlog, slaan we de blikken over de afgelegde baan en de gedachtenis onzer gesneuvelde makkers rijst op in onzen geest.
En thans nu we hier in Gods tempel de namen herdenken van hen die den laatsten strijd voor het Vaderland op het eereveld zijn gevallen; thans gaat onze gedachte als van lieve lede terug naar den grond van het dierbare Vlaanderen, waarin we met eerbiedige genegenheid hunnen bekleede lichamen hebben nedergelegd, en midden die vrij gebleven velden, groeten wij op de pas omgespette aarde het nieuwe kruisken dat er staat geplant.
Talrijk rijzen ze reed op dien alouden vadergrond de witte kruiskens der gestorvene helden.
Opnieuw hebt gij de gevaarvolle eer genoten, Belgische soldaten in eenen schrikbaren optocht der vijandelijke benden te stuiten en meteen het Vaderland en de bondgenooten te redden.
Doch nieuwe offers werden gevergd en nieuwe kruiskens zijn opgerezen. En waarom toch is het dan dat uw hand er aan houdt daar immer voor onze blikken te stellen dit kruis die gedachtenis onzer makkers? 't Is omdat niets zoo sprekend en zou wel als het kruis samen al de herinnerningen, al de smarten, al den moed, al de hoop en het betrouwen, heel het leven en vooral de heerlijke dood van den Belgischen soldaat.
Het kruis , hij heeft het medegebracht uit de vaderstede wanneer hij naar de wapens heeft gegrepen en ten strijde vertrok, eene kristene moeder had het in zijn harte gedrukt, een kristen vader schreef het op zijn voorhoofd. Het kruis , zijn kruis, hij leerde het dragen wegende op zijn schouders, loodzwaar als een ransel, doch hij droeg het met moed, en het hoofd gerecht, omdat zijn lijden, zijne verlatenheid dienen moest ter heil van zijn Vaderland.

 

 

Nobels, August (leraar en directeur van de afdeling filosofie 1919-1931)

Nobels, August (leraar en directeur van de afdeling filosofie 1919-1931)

Geboren te Sint-Niklaas op 26 september 1884.
Doctor in het kerkelijk recht.
Priester gewijd te Luik op 20 april 1908.
Leraar aan het Sint-Antoniuscollege te Ronse op 20 september 1911.
Onderpastoor te Ronse, Sint-Martinus op 29 augustus 1913.
Legeraalmoezenier van het 4de linieregiment in 1914.
Ontslag als onderpastoor op 17 september 1917.
Directeur van de afdeling filosofie aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 18 september 1919.
Pastoor te Gent, Sint-Jan-Baptist op 30 maart 1931.
Rechter in het kerkelijk tribunaal van het bisdom Gent (judex assessor) op 29 mei 1931.
Algemeen directeur van het werk van de Heilige Vincentius a Paulo.
Ridder in de Kroonorde met Palm, Oorlogskruis met Palmen, Vuurkruis, Vrijwilligersmedaille, Frans Oorlogskruis met Palmen.
Overleden te Gent op 6 januari 1938.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 346, nr. 3606)