Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoorden Duitsland aan Amerika (Von Jagow en M.Gerard) 05 05 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

zeekrijgsgebied, koopvaardijschepen niet te verzinken zonder waarschuwing en redding der menschenlevens, hetzij dan dat zij vluchten of weerstand bieden.

In den bestaansstrijd, dien Duitschland gedwongen is te voeren kan van hem evenwel vanwege de onzijdigen niet gevorderd worden zich voor de aanmerking van hunne belangen beperking in het gebruik van een doeltreffend wapen op te leggen wanneer aan zijne vijanden toegelaten blijft hunnerzijds volkswederrechtelijke middels naar believen aan te wenden. Zulk verlangen zou met het wezen der onzijdigheid onvereenigbaar zijn. De Duitsche regeering is overtuigd , dat eene dergelijke vordering vreemd is aan de regeering der Vereenigde Staten; zulks vat zij op uit de herhaalde verklaring der Amerikaansche regeering dat deze besloten is tegenover alle oorlogvoerenden de geschonden vrijheid der zeeŽn te herstellen.
 
De Duitsche regeering koestert derhalve de verwachting dat hare nieuwe aanwijzingen aan de zeestrijdkrachten ook in de oogen van de regeering der Vereenigde Staten alle hindernis voor de verwezelijking der in de nota van 23 Juli 1915 aangeboden samenwerking tot de nog tijdens den oorlog te bewerken herstelling van de vrijheid der zeeŽn uit den weg te ruimen, en zij twijfelt er niet aan , dat de regeering der Vereenigde Staten thans bij de Groot Brittanische regeering met allen nadruk de dadelijke waarneming zal verlangen en doorzetten van alle volksrechterlijke grondregels, die voor den oorlog algemeen erkend waren en die in 't bijzonder vastgesteld zijn in de nota's der Amerikaansche aan de Britsche regeering van 28 december 1914 en van 5 November 1915.

Moesten de voetstappen van de regeering der Vereenigde Staten niet tot den gewenschten uitslag voeren, de wetten der menschelijkheid bij alle oorlogvoerende naties te doen gelden dan zou de Duitsche regeering tegenover eenen nieuwen stand van zaken staan voor dewelke zij zich volle vrijheid ter beslissing moet voorbehouden.
De Ondergeteekende neemt deze gelegenheid waar om aan den heer Gerard de verzekering zijner uitstekende hoogachting te hernieuwen

(get) von Jagow link

Aan zijne Excellentie den Gezant der Vereenigde Staten van Amerika, heer James W. Gerard. link

 

6 april 1917 Verenigde Staten Duitsland uitroepen oorlogstoestand door Amerikaanse parlement