Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoorden Duitsland aan Amerika (Von Jagow en M.Gerard) 05 05 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

gevoelens der Amerikaansche regeering, die zich met zulke groote waardigheid tot de betreurenswaardige offers van den duikboot oorlog wenden, zich niet met gelijke waardigheid uitstrekken tot de vele millioenen vrouwen en kinderen die volgens het verklaarde inzicht der Engelsche regeering in den honger zouden gedreven worden en door hunnen hongerweeŽn de legers der centraal mogendheden tot smadelijke overgave zouden dwingen. 

De Duitsche regeering en met haar het Duitsche volk, begrijpt die ongelukkige gevoelens zooveel te min, wijl zij zich herhaalde malen uitdrukkelijk bereid verklaard heeft, zich in de aanwending van het duikbootwapen streng te houden aan de voor den oorlog erkende grondregels van het volkenrecht, ingeval Engeland zou bereid wezen die zelfde maatregels tot grondslag voor zijne oorlogvoering te nemen. 

De verschillende pogingen van de regeering der Vereenigde Staten, om de Groot-Britannische regeering daartoe te overhalen, zijn op de sture afwijzing der Britsche regeering mislukt, Engeland heeft ook verder volkenrechtbreuk op volkenrechtbreuk gestapeld en in de vergeweldiging der onzijdigen alle grenzen overschreden. Zijn laatste maatregel: Duitsche bunkerkolen voor contrabande te verklaren, verbonden met de voorwaarde, alleen Engelsche bunkerkolen aan de onzijdigen af te geven, beduidt niets anders dan de poging de tonnnage der onzijdigen door ongehoorde knevelarij tot onmiddelbaren dienst voor het Engelsch economisch leven te dwingen.
Het Duitsche volk weet, dat de regeering der Vereenigde Staten het in de hand heeft, den oorlog in den zin der menschelijkheid en van het volken recht te beperken tot de strijdkrachten der oorlogvoerende staten. 

De Amerikaansche regeering ware van dien uitslag zeker geweest, hadde zij beslist haar onbetwistbaar recht op de vrijheid der zeeŽn tegenover Engeland doen gelden. Thans echter staat het Duitsche volk onder den indruk, dat de regeering der Vereenigde Staten van Duitschland in dezen bestaansstrijd beperking in het gebruik van een doeltreffend wapen verlangt en dat zij het behoud harer betrekkingen met Duitschland afhankelijk maakt van de vervulling van dat verlangen terwijl zij zich tegenover de volksrechterlijke methoden zijner vijanden met protesten vergenoegt. Ook is aan de Duitsche