Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoorden Duitsland aan Amerika (Von Jagow en M.Gerard) 05 05 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

heeft helaas niet gemeend op voorslagen te moeten ingaan, anderszins zou zij bijgedragen hebben voor een groot deel der ongevallen te verhinderen, waardoor intusschen Amerikaansche staatsburgers getroffen geworden zijn. De Duitsche regeering blijft ook heden nog bij haar aanbod, overeenkomsten in die richting te treffen.

Overeenkomstig hare herhaaldelijk gedane verklaringen heeft de Duitsche regeering niet afgezien van het gebruik dan het duikbootwapen in den handelsoorlog. Wen zij heden in de toepassing der methode van den duikbootoorlog besluit tot verdere tegemoetkoming van de belangen der onzijdigen, zoo zijn daar grondredens voor, die over de beteekenis van het onderhavig geschilpunt heenstrekken.

De Duitsche regeering kent aan de hooge geboden der menschelijkheid geen geringer beteekenis toe dan de regeering der Vereenigde Staten.
Zij ook houdt volledig rekening met den langen gemeenschappelijken arbeid der beide regeeringen aan eene door beiden geleide vorming van het volkenrecht welks doel immer de beperking van land en zee oorlog op de bewapende macht der oorlogsvoerenden en de doenbare verzekering der niet strijdenden tegen de gruwzaamheden van den oorlog geweest is.

Op zich zelven alleen kunnen evenwel die gezichtspunten hoe beduidend ook bij den tegenwoordigen stand van zaken den oorlog niet geven voor de Duitsche regeering. Want tegenover het beroep van de regeering der Vereenigde Staten op de geheiligde grondbeginsels van menschelijkheid en volkenrecht, moet de Duitsche regeering opnieuw en met allen nadruk vaststellen dat het niet de Duitsche regeering maar wel de Britsche regeering geweest is die onder miskenning alle tusschen de volkern overeengekomen rechtsgronden dezen vreeselijken oorlog uitgebreid heeft tot het leven en den eigendom der niet strijdenden, en inderdaad zonder aanmerking voor de belangen en rechten der onzijdigen en niet strijdenden door die manier van oorlogvoeren zoo zwaar geschaad. 

In den bitteren noodweer tegen wederrechtelijke oorlogsvoering van Engeland in den strijd om het voortbestaan van het Duitsche volk, heeft de Duitsche oorlogsvoering naar het harde maar doeltreffende middel van den duikbootenoorlog moeten grijpen.

Bij dien zaaklijken toestand kan de Duitsche regeering er slechts opnieuw haar spijt over uitdrukken , dat de menschlievende
.