Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoorden Duitsland aan Amerika (Von Jagow en M.Gerard) 05 05 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Van eene afzonderlijke afwijzing meent zij toch in den tegenwoordigen toestand der aangelegenheden te moeten afzien, vooral wijl de Amerikaansche regeering nagelaten heeft hare beweringen met zaakelijke bezwaren te staven. De Duitsche regeering vergenoegt zich met de vaststelling dat zij en dit alleen uit aanmerking voor de belangen der onzijdigen, zich in het gebruik der duikboten verregaande beperkingen opgelegd heeft, alhoewel deze beperkingen ook aan de vijanden van Duitschland ten goede komen, welke aanmerking de onzijdigen bij Engeland en zijne verbondene niet ontmoet hebben.

Inderdaad is aan de Duitsche zeestrijdkrachten opgelegd den duikbootoorlog te voeren volgens de algemeene volksrechterlijke grondbeginselen nopens de aanhouding, benuttiging en vernieling van handelsschepen, bij enkele uitzondering van den handelsoorlog tegen de vrachtschepen in Engelsch oorlogsgebied aangetroffen ten wier opzichte aan de regeering der Vereenigde Staten nimmer eene verzekering gegeven is ook niet door de verklaring van 8 Februari deze jaars.

Eenen twijfel, of dien overeenkomstige bevelen loyaal gegeven zijn en uitgevoerd worden kan de Duitsche regeering niemand toelaten. Vergissingen zooals werkelijk voorgekomen zijn, kunnen bij geene soort oorlogvoering gansch vermeden worden en zijn wel verklaarbaar in eenen zeeoorlog tegen eenen vijand die zich van alle geoorloofde en ongeoorloofde listen bediend. Maar ongerekend de vergissingen draagt de zeeoorlog evenals de oorlog op 't land onvermijdelijke gevaren in zich voor de onzijdige personen en goederen, die binnen het bereik van den strijd geraken.

Zelfs in gevallen waarbij de gevechtshandeling alleen in den vorm van kruiserstrijd geschiedde, zijn herhaaldelijk onzijdige personen en goederen aan schade gekomen. Op het mijnengevaar waaraan talrijke schepen ten offer gevallen zijn, heeft de Duitsche regeering herhaaldelijk opmerkzaam gemaakt. De Duitsche regeering heeft aan de regeering der Verenigde Staten meermaals voorslagen gedaan, die bestemd waren om de onvermijdelijke gevaren van den zee-oorlog voor Amerikaansche reizigers en goederen op een minimum te brengen. De regeering der Vereenigde Staten.