Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoorden Duitsland aan Amerika (Von Jagow en M.Gerard) 05 05 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Antwoorden Duitschland aan Amerika
Berlijn 5 mei 1916 link 
link  

Donderdagachternoen om half zes kwam de Amerikaansche gezant M Gerard in het ministerie van buitenlandsche zaken en had er met den staatsekretaris heer von Jagow een onderhoud van twintig minuten, tijdens hetwelk laatsgenoemde hem de Duitsche antwoordnota overreikte. 
Na het onderhoud keerde Mr Gerard terug naar zijne gezantschapspaleis waar het stuk dadelijk werd overgebracht in cijferschrift , dat laat in den avond naar Washington overgeseind werd.

De Duitsche antwoordnota aan de Vereenigde Staten van Noord Amerika luidt als volgt.
De ondergetekende neemt zich tot eere, namens de keizerlijke Duitsche regeering aan zijne Exellentie den gezant der Verenigde Staten van Amerika, heer James W Gerard, op het schrijven van den 20 en der voorgaande maand over het voeren van den Duitschen Duibootenoorlog, het volgende te antwoorden.
De Duitsche regeering heeft de proefstukken, haar door de regeering der Vereenigde Staten medegedeeld inzake de Sussex tot onderzoek voortgegeven aan de verantwoordelijke marinebureelen. 
Op grond der thans bekomen uitslagen van dit onderzoek, sluit zij de mogelijkheid niet weg, dat het door een Duitsche duikboot getorpedeerd schip, waarvan hare nota van den 10 den voorgaande maand gewaagt, inderdaad gelijk is aan de Sussex. 
De Duitsche regeering moet hierover een verdergaande mededeeling voorbehouden, tot wanneer eenige nog ontbrekende vaststellingen bekomen zijn, welke voor de beoordeeling der zakelijke feiten doorslaggevend kunnen zijn. 
Ingeval het bewezen ware dat de mening van den kommandant, met een oorlogschip te doen te hebben, eene dwaling was, zal de Duitsche regeering de daaruit spruitende gevolgtrekkingen nemen. 
De regeering der Vereenigde staten heeft aan het geval van de Sussex ene reeks beweringen verbonden, die in hoofdzaak voouitstellen dat dit geval slechts een voorbeeld is van vernieling zonder onderscheid der schepen aller aard, nationaliteit en bestemming, door de bevelhebber der Duitsche duikbooten. 
De Duitsche regeering moet deze bewering beslist afwijzen