Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Amerikaanse nota aan Duitsland 22 04 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

en tot overgave uitgenodigd geworden, alvorens ze beschoten of getorpedeerd werden.

Meermaals is aan hunne passagiers en bemanningen de onvoldoende zekerheid gegeven geworden, dat men hun toeliet, in de booten te gaan, alvorens het schip tot zinken gebracht werd. Maar niet telkens werd gewaarschuwd, niet eenmaal aan de personen aan boord een redding in de booten toegelaten.

Groote transatlantiekers, zooals de Lusitania en de Arabic en zuiver passagierschepen, zooals de Sussex, zijn zonder de minste waarschuwing aangevallen geworden, dikwijls voordat ze gewaar werden, dat ze zich tegenover een bewapend vijandelijk handelsschip bevonden en de niet meÍvechtenden, passagiers en manschappen werden zonder onderscheid om het leven gebracht op eene wijze, die de Regeering der Vereenigde Staten enkel voor lichtvaardig en elken rechtvaardigheidszin ontberend kan aanzien.  link   link

Generlij grens werd gesteld aan de vernieling zonder onderscheid van aard en nationaliteit der handelsschepen buiten de wateren die de Keizerlijke Regeering heeft aangeduid als zijnde in de oorlogszone gelegen.

De lijst der Amerikanen die op aldus aangevallen en vernielde schepen hun leven verloren hebben is van maand tot maand langer geworden, totdat het noodlottig getal der slachtoffers de honderden bereikt heeft.

De Regeering der Vereenigde Staten heeft een zeer geduldige houding ingenomen. Op elken trap der smartelijke ondervinding van treurspel tot treurspel was ze aandachtig zich te laten leiden door eene goed overlegde inachtneming der buitengewone omstandigheden van een oorlog zonder voorgaande en door gevoelens van ware vriendschap jegens het Duitsche volk en de Duitsche regeering. 

Ze heeft de achtereenvolgende verklaringen en verzekeringen der Keizerlijke Regeering aangenomen voor vanzelfsprekend en in volle oprechtheid en te goeder trouw afgelegd en heeft de hoop niet willen laten varen dat het aan de Keizerlijke Regeering mogelijk zou zijn, de handelwijze der bevelvoerders harer zeestrijdkrachten zoodanig te regelen en er toezicht over te houden dat hun optreden met de erkende in het volkenrecht belichaamde grondregelen der menschelijkheid zouden kunnen in overeenstemming gebracht te worden. Ze heeft aan de nieuwe