Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Amerikaanse nota aan Duitsland 22 04 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Desondanks staat de Keizerlijke Regeering erop, dat de door haar aangekondigde politiek moet doorgedreven worden, aangezien ze de hoop uitspreekt dat de bestaande gevaren, ten minste wat de onzijdige schepen betreft, door de instrukties welke ze aan de kommandanten harer duikbooten heeft gegeven, op een minimum gebracht worden en aan de Regeering der Vereenigde Staten de verzekering gaf dat ze elken mogelijken voorzichtigheidsmaatregel zou treffen ten einde de rechten der onzijdigen en het leven der niet meÍvechtenden te ontzien.

Ten gevolge deze politiek van den duikbootenoorlog tegen den handel zijner vijanden , die aldus aangekondigt en ondanks het plechtig protest der Regeering der Vereenigde Staten begonnen werd, zijn de duikbootkommandanten der Keizerlijke Regeering op eene zulkdanige wijze te werk gegaan dat ze hun vernielingswerk volbrachten zonder iets te ontzien, zoodat tijdens de jongste maanden duidelijk is gebreken dat de Keizerlijke Regeering den weg niet heeft gevonden om den duikbootkommandanten de door haar gehoopte en beloofde omzichtigheidsmaatregelen in acht te doen nemen.

Herhaaldelijk heeft de Keizerlijke Regeering aan de Regeering der Vereenigde Staten de plechtige verzekering gegeven dat ten minste passagiersschepen niet op deze wijze behandeld zouden worden. niettegenstaande heeft ze meermaals toegelaten dat hare duikbootkommandanten deze verzekeringen zonder in het minst daarvoor gestraft te worden niet in acht nemen. 

Nog in de maand Februari van dit jaar maakte ze bekend dat ze elk bewapend handelsschip van vijandelijken eigendom als een gedeelte der bewapende strijdkrachten harer tegenstanders aanzag en als oorlogsschip zou behandelen, waardoor ze zich ten minste stilzwijgend verplichtte, niet bewapende schepen te waarschuwen en voor het leven hunner passagiers en bemanningen borg te staan. Maar tot zelf deze beperkingen hebben hare duikbootkommandanten onbekommerd over het hoofd gezien. 

Onzijdige schepen zelfs onzijdige schepen op de vaart van de eene onzijdige naar een andere onzijdige haven zijn evenals vijandelijke schepen in steeds toenemende aantal vernield geworden. Meermaals zijn de aangevallen handelsschepen gewaarschuwd en tot overgave uitgenodigd geworden, alvorens ze beschoten of getorpedeerd werden.