Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Amerikaanse nota aan Duitsland 22 04 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

deze feiten van het begin af aan de gevolgtrekking onvermijdelijk, dat de torpedo door eene Duitsche duikboot afgevuurd is geworden. U vindt de bevestiging van deze gevolgtrekking vervat in uitlegging in de nota aan uwe Excellentie gericht. Eene volledige uiteenzetting van de ware toedracht der zaak, waarop de regeering der Verenigde Staten hare gevolgtrekking steunt is hier bijgevoegd.

Na een zorgvuldig onderzoek der nota der Keizerlijke Regeering van 10 April betreurt de Regeering der Vereenigde Staten te moeten zeggen dat de uiteenzettingen den voorstellen deze nota haar den indruk hebben gegeven dat de Keizerlijke Regeering nagelaten heeft den ernst van den toestand goed in te zien, welken toestand ze niet alleen door den aanval op de Sussex in het leven heeft geroepen, maar ok door de gansche methode en het karakter van den duikbootenoorlog, zooals deze in het licht werden gesteld na een tijdperk van meer dan twaalf maanden, tijd in hetwelk de opperbevelhebber der Duitsche duikbooten de onbeperkte vernieling van handelsschepen zonder onderscheid van aard, nationaliteit en bestemming hebben voortgezet.

Indien het tot zinken brengen van de Sussex een alleenstaand geval ware geweest, zoo zou dit bij de Regeering der Vereenigde Staten de hoop mogelijk hebben gemaakt, dat de voor die daad verantwoordelijke officier zijn instructies eigenmachtig overschreden of in strafbare onachtzaamheid de voorgeschreven voorzichtigheidsmaatregelen niet in acht genomen had en dat door zijne bestraffing alsmede eene formele afkeuring zijner handelswijze en de betaling eener behoorlijke schadevergoeding door de Keizerlijke Regeering recht zou geschied zijn.

Maar de aanval op de Sussex ofschoon zij niet te verdedigen is en een zulkdanige tragisch verlies aan menschenlevens veroorzaakte dat hij een der vreselijkste voorbeelden der onmenselijkheid van den duikbootenoorlog zooals deze door de kommandanten der Duitsche schepen gevoerd wordt, blijkt te zijn, zoo staat hij ongelukkig niet alleen.

Integendeel de Regeering der Vereenigde Staten is door de gebeurtenissen der jongste tijden tot het besluit genoodzaakt, dat hij maar één geval is een der meest ernstige en betreurenswaardige van de  voorbedachte methode en den geest, waarmede