Dagboek Raphaėl Waterschoot
19180907 Betreffende de wachten over de velden (2).jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180907 Betreffende de wachten over de velden (2).jpg 84.4K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

VERORDENING
betreffende de wachten over de velden.

§1
In al de gemeenten, waar dat nog niet het geval is, moeten zonder uitstel volgens nadere' schikkingen
van de burgemeesters uit de inwoners nachtwachten worden samengesteld om de veldvruchten te bewaken.
Ieder mannelijk inwoner in den ouderdom van 17 tot 50 jaar is verplicht, aan de wacht deel te nemen,
en de bevelen, die hem in verband daarmede door den burgemeester gegeven worden, onvoorwaardelijk
na te komen. Ieder afzonderlijk inwoner mag maar om de 10 dagen tot den dienst worden opgeroepen.
Zijn van de wacht vrijgesteld ; geneesheren, veeartsen, apothekers, in funktie zijnde geestelijken, staats-,
gemeente- en bosbeambten, benevens de werklieden die zwaren arbeid verrichten in militaire en toege
laten bedrijven.

§2
Alle verkeer buiten de aaneengebouwde gedeelten der gemeente is tussen 11 uur 's avonds en
5 uur 's morgens verboden. De burgemeester kan in gevallen van dringende noodwendigheid een bewijs
afleveren, dat den houder er van machtigt zich gedurende een daarin bepaalden nacht te verplaatsen.
Alleen de « Zivilkommissar » (burgerlijke Kommissaris) kan in bizondere uitzonderingsgevallen bewijzen
afleveren voor een langer tijdsbestek. De belanghebbende moet het bewijs steeds bij zich dragen. Binnen
de 21 uren Imoet telkenmale aan de betreffende plaatselijke « Kommandantur » een lijst worden ingeleverd
van de personen die een bewijs hebben bekomen

§3.
Wie vorenstaande bepalingen overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden
en met een geldboete van ten hoogste 3000 mark of met een dezer straffen gestraft.
De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 7n September 1918.
Der Generalgourernewr in Belgien
Freiherr VON FALKENHAUSEN,
Generalolberst


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013