Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19180905 Inwonerspost Etappengebied van het leger.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180905 Inwonerspost Etappengebied van het leger.jpg 125.4K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEPALINGEN
BETREFFENDE de inwonerspost van het Etappengebied van het leger


1. Het postverkeer is tot BelgiŽ en Duitsland beperkt.

2. Zijn toegelaten : Brieven, postkaarten en pakjes met stalen.
zijn niet toegelaten : Geldbrieven, aangetekende brieven, postpakketten en drukwerken.
Postwissels kunnen maar worden afgegeven op de Veldpostkantoren Aalst (Alost). Gent-Zuid, Kortrijk (Courtraij, Oudenaarde (Audenaerde) en Sotteghem. Voor het aannemen van postwissels bestaan er bijzondere voorschriften, waarover de genoemde Postkantoren, op vraag, inlichtingen geven.

3. In het schriftelijk verkeer zijn alleenlijk de Duitse, de Vlaamse en de Franse taal toegelaten.

4. De geschriften mogen geen mededelingen van militairen of politieken aard behelzen.

5. Het gebruik van valse of vermomde adressen, zoowel als het gebruik van tussenadressen is verboden. Eet is verder verboden verscheidene brieven in een omslag verenigd te verzenden.

6. Alle brieven moeten worden gefrankeerd. Zij mogen niet langer dan vier bladzijden zijn en op iedere zijde mogen niet meer dan 10 regels staan. Ook op postkaarten mogen niet meer dan 10 regels geschreven worden. Brieven die niet voldoende gefrankeerd zijn worden niet afgezonden.

7. Brieven moeten in open omslag worden afgegeven. Op den achterkant van den omslag moet heel juist de naam en het adres van den afzender staan. Op postkaarten moet de naam en de verblijfplaats van den afzender op de voorzij de staan.

8. PORTOTARIEF

 Verkeer binnen de grenzen van BelgiŽ :  Verkeer met Duitsland :

BRIEVEN (ook KAARTENBRIEVEN):  BRIEVEN en KAARTEN-BRIEVEN:
tot 20 gr. 15c                            . tot 20 gr. 25 c.
en voorts voor elke 20 gr. 10 c                en voorts voor elke 20 gr. 15 c.

POSTKAARTEN : Enkele 8 c. POSTKAARTEN: Enkele 10c
 met betaalde antwoordkaart 16c . met betaalde antwoordkaart 20c

Pakjes met MONSTERS of STALEN Pakjes met MONSTBRS of STALEN :
tot 100 gr. 5 c.                              tot 100 gr. 10c
van 100 tot 200 gr. 10c.                         voor ieder verder gewicht van 50 gr. 5 c.
van 200 tot 350 gr. 15 c.                          (Hoogste gewicht 360 gr.)

In het Etappengebied zijn voor het frankeren van brieven, enz., postzegels te gebruiken, die als overdruk niets anders als het merk - cent dragen. De tot nu toe gebezigde postzegels, die den overdruk Belgien , dragen, zullen van af 15 December, niet meer geldig zijn.

9. Het Opschrift : a) Het opschrift van brieven, enz., uit het Etappengebied van het leger, moet het volgende merkschrift dragen : - Durch die Etappen-Inspektion Gent. Ľ

b) Het opschrift van brieven uit Duitschland en uit het gebied van het Generaal-Gouvernement in BelgiŽ, moet het juiste adres van den bestemmeling aangeven, den naam der naastgelegene Etappenkommandantuur vermelden en buitendien daaronder het volgende merkschrift dragen : Durch die EtappenInspektion, postlagernd Gent-Sd. ó Voorbeeld : Aan den heer N. N., GRAMMENE, bij Deinse, Koningstraat,

1. Durch die Etappen-Inspektion, postlagernd GENT-SHD.

10. Eene alphabetische lijst der plaatsen die aan het postverkeer deelnemen, is in de Inwonerspostkantoren te verkrijgen, tegen betaling van 25 centimen.

11.Verkeer met het Operatiegebied : Voor het postverkeer in het Operatiegebied zijn alleenlijk brieven, postkaarten en monsterpakjes toegelaten, die van zuiver handelsbetrekkelijken aard zijn. Brieven, enz., naar gemeenten van het Operatiegebied, moeten nevens den naam der bestemmingsplaats niets meer dragen dan het naschrift :
Durch die Etappen-Inspektion, postlagernd, Gent-Sfid.

12. Verkeer met Krijgsgevangenen : Het gehele postverkeer met de Krijgsgevangenen,waaronder ook de civielen de strafgevangenen te rekenen zijn, geniet vrijstelling van briefporto. Toegelaten is iedere maand een postkaart, met groot en duidelijk leesbaar geschrift. Brieven zijn niet toegelaten. Aan den kop dezer kaarten moet het merkschrift : Kriegsgefangenensendung - staan. Voor postkaarten naar Zwitserland is er het merkschrift : Kriegsgefangenensendung Schweiz op te zetten.

13. Voor het postverkeer met civiel-werklieden bestaan er bijzondere bestemmingen, waarover, op vraag, de Postkantoren, die de brieven aannemen, inlichtingen geven.

14. Ieder vervoer van brieven, op gelijk welke andere wijze, alsook het medenemen van schriftstukken, is strafbaar.

15. Verzendingen, die niet met de bovenstaande bepalingen overeenstemmen, worden Met aan de afzenders teruggestuurd, maar vernietigd. Verantwoordelijkheid wordt niet genomen.

(Get.) v. UNGER,
General der tiarallerie.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013