Dagboek Raphaël Waterschoot
19180903 Kopen verkopen en aanschaffen van militaire uitrustingsstukken
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180903 Kopen verkopen en aanschaffen  van militaire uitrustingsstukken.jpg 126.1K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

VERORDENING
Betreffende het kopen, verkopen en aanschaffen op enige andere wijze van militaire uitrustingsstnkken, enz.
Onder opheffing der verordening G. G. III. T. L. 1406/IVa 18/7.18 B. 0. van 9 Juli 1 9 1 8, bepaal ik het navolgende :

§1

Het is den bewoners van het bezet gebied verboden uniformstoffen, uniformen en delen daarvan, alsook militaire uitrustingsstukken van om 't even welken aard te kopen, te verkopen, of op enige andere wijze, ook zonder vergoeding, aan te schaffen. Alleen de « Gouvernements » (Gouvernementen) en «Kommandanturen a kunnen voor afzonderlijke personen en handelszaken, tegen bizondere voorwaarden, uitzonderingen toelaten op deze bepaling.

Het is den bewoners van het bezet gebied eveneens verboden, van militairen levens- en genotmiddelen te kopen of ze van hen op enige andere wijze aan te schaffen.

Ook de poging om een der hogervermelde handelingen uit te voeren, inzonderheid het aanspreken van Duitse militairen met het doel zich hogervermelde voorwerpen aan te schaffen en soortgelijke handelingen, vallen onder deze bepalingen.

§2

Wie de bepalingen van §1 overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar en met een geldboete van ten hoogste 5000 mark of met één van deze 4raffen gestraft, in zoor door de algemene strafbepalingen geen zwaarder straf is voorzien. Bovendien kan de verbeurdverklaring der door den overtreder in strijd met het verbod aangeschafte voorwerpen uitgesproken worden. ,De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeel vellen bevoegd.

§3

Door ondergeschikte bevelhebbers, • Gouvernements », enz. uitgevaardigde voorschriften, waarvan de bepalingen verder zouden reiken dan de bepalingen dezer verordening, blijven van kracht.
Brussel, den 3n September 1918.
De Generalgouverneur in Belgien.
Freiherr VON FALKENHAUSEN,
Generaloberst


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013