Dagboek Raphaėl Waterschoot
19180901 Uitvoeringsbepaling inbeslagneming gerst haver vroege en late aardappelen tabak cichorei.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180901 Uitvoeringsbepaling inbeslagneming gerst haver  vroege en late aardappelen tabak cichorei.jpg 245.0K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

No. 83. 7. september 1918.

Uitvoeringsbepalingen –uithangen tot de Verordening, houdende inbeslagneming van gerst, haver, rogge en late aardappelen, tabak en chicorei (suiker) uit den oogst van 1918.

Ter uitvoering der Verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, enz. uit den oogst van 1918, bepaal ik voor Vlaanderen, betreffende de benuttiging van de late aardappelen, het navolgende:

Art. 1. De bevoegde ,,Zivilkommissar (burgerlijke Kommissaris) bepaalt welke hoeveelheid ieder gemeente af te leveren heeft. De verdeling der te leveren hoeveelheden over de verschillende landbouwers geschiedt door de gemeente, onder het toezicht van den Zivilkommissar\ Landbouwers, die niet meer aardappelen hebben verbouwd dan 1 are per kop van hun gezin, kunnen door de gemeente van de afleveringsverplichting ontslagen worden; ook kan de gemeente, bij de verdeling van de af te leveren hoeveelheden, rekening houden met het verschil in het voortbrengingsvermogen van den grond, met de algemene uitgestrektheid van het aardappelland, met het aantal personen waaruit een gezin bestaat en met andere soortgelijke omstandigheden; een en ander evenwel onder het beding, dat de hoeveelheid, die de gemeente in het gebied af te leveren heeft, daardoor niet verminderd wordt, Zolang overeenkomstig Artikel 3, de vrije koop en verkoop in een arrondissement niet toegelaten mogen de aardappelen alleen opgekocht worden door de ,,Kartoffel versorgungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien (Aardappelbevoorradingskantoor bij de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Walloniė), te Brussel. Het opkopen, laden en verzenden der aardappelen geschiedt hetzij door de bevoegde Zivilcommisareen hun opkopers, hetzij door de anderszins door de Kartoffelversorgungsstelle gemachitigde opkoopkantoren.

Art. 2. De afleveringsplichtige moet de hem opgelegde hoeveelheden afleveren, tenzij hij bewijst dat hij, buiten zijn schuld, daartoe niet in staat is. De Zivilkommissare zijn gerechtigd, termijnen voor te schrijven voor het indienen van bezwaren tegen de vastgestelde te leveren hoeveelheid en de behandeling der bezwaren te regelen; zij zijn ook bevoegd, de gemeente of den afzonderlijke verbouwer een geldboete van 1 tot 10 mark op te leggen voor ieder kilogram, dat te weinig wordt afgeleverd. De gemeente en de te weinig leverende landbouwers kunnen voor de betaling dier geldboete hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. De Zivilkommissare" zijn bovendien gerechtigd, nadere schikkingen uit te vaardigen, betreffende den aard der leveringen en het tijdstip waarop zij behoren te geschieden; zij zijn inzonderheid ook gemachtigd gedeeltelijke leveringen te gelasten en den inkoopprijs te verlagen voor de aardappelen, die niet binnen den door hen voorgeschreven termijn afgeleverd werden. De inkoopprijs bedraagt, overeenkomstig § 2 van de verordening van 21 februari 1918, 25 frank per 100 kg. De af te leveren aardappelen moeten goed uitgezocht worden; zij moeten, zorgvuldig van aarde ontdaan, ten minste 3x4 cm dik zijn . De gemeenten zijn gerechtigd, bij den verkoop der aardappelen aan de verbruikers, tot dekking van de onkosten een passende bijslag te doen betalen. Winst mogen zij daarbij niet verwezenlijken. art, 3. Zolang al de gemeenten van een arrondissement de hun opgelegde afleveringsverplichting niet nagekomen zijn of de vervulling er van niet gewaarborgd hebben, is het verboden binnen het arrondissement aardappelen te kopen of te verkopen of er op eenige andere wijze over te beschikken; voor het vervoer van aardappelen is alsdan een vervoerbewijs vereist. Dit geldt ook voor voorgewende overschotten.

De Zimlkommissar is gerechtigd, reeds op een vroeger tijdstip den handel en het vervoer vrij te verklaren in gedeelten van het arrondissement of in gemeenten die zich van hun afleveringsverplichting gekweten hebben. Alle verdragen, in strijd met deze bepaling gesloten, zijn ongeldig. De termijn, waarop al de gemeenten van een arrondissement worden aanzien als hebbende hun aflevering gedaan of gewaarborgd, wordt door den Zivilkommissar in het arrondissement of in de gemeente bij plakbrief ter openbare kennis gebracht. Van dan af mogen de aardappelen binnen het arrondissement zonder de minste beperking gekocht, verkocht en vervoer d worden. Voor het vervoer naar een ander arrondissement, is de toelating vereist van den Zivilkommissar* van het arrondissement van herkomst, tenzij de handel in beide arrondissementen vrijverklaard is.

Art. 4. Het rantsoen voor verbruikers die hun aardappelen niet zelf hebben verbouwd, is vastgesteld op 200 gr. per kop en per dag. De gemeenten zijn gerechtigd, uit de hoeveelheden, die zij overeenkomstig Artikel 1 moeten opbrengen, met inachtneming van dit rantsoen, te voorzien in de behoefte van de eigen verbruikers, die zelf geen aardappelen hebben verbouwd. De bevoorrading binnen de gemeente geschiedt door bemiddeling van den burgemeester. Deze geeft de vervoertoelating door het afleveren van vervoerbewijzen.

Art. 5. In zover een gemeente, die de benodigde hoeveelheid aardappelen voor haar inwoners niet kan winnen op eigen gebied, doch de ontbrekende hoeveelheid uit een andere gemeente van hetzelfde arrondissement kan betrekken, geschiedt haar bevoorrading door bemiddeling van den Zivilkommissar Deze geeft de vervoertoelating binnen het arrondissement door het afleveren van vervoerbewijzen.

Art. 6. Inzover een arrondissement de benodigde hoeveelheid aardappelen niet uit eigen voorraden kan betrekken (verbruiksarrondissementen), geschiedt de bevoorrading door de arrondissementen, waar de aardappelverbouw de behoeften van het arrondissement overtreft (lever end arrondissement) en wel door bemiddeling van de Kartoffelversorgungsstelle Deze geeft de vervoertoelating door het afleveren van vervoerbewijzen of door het afstempelen van vrachtbrieven.

Art. 7. Het is verboden:

a) aardappelen voor nijverheidsdoeleinden te gebruiken of uit inlandse aardappelen gewonnen voortbrengselen te koop te stellen of te verkopen;

b) aardappelen te vervoederen, vooraleer het arrondissement de opgelegde hoeveelheid heeft afgeleverd ( Artikel 3),

Art. 8. Van de aardappelen, die den landbouwer overblijven nadat de afleveringsverplichting is nagekomen, moet hij vooreerst het nodige plantgoed voor den verbouw in het jaar 1919 afnemen. De voor plantgoed bestemde hoeveelheid is te bepalen volgens de oppervlakte, die in 1918 met aardappelen beplant was, en wel tegen 2000 kg. per ha. De Zivilkommissar is gerechtigd, de voor plantgoed bestemde hoeveelheid te verhogen, volgens een door de gemeente op te maken verdelingsrooster. Het is verboden plantgoed te verbruiken of er anderszins over te beschikken. Nopens het ruilen van plantgoed worden nadere bepalingen uitgevaardigd.

Art. 9. De burgemeester kan, zelfs alvorens de gemeente zich van de haar opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, den uitvoer toestaan van de voortbrengst van 1 are per hoofd van het gezin, aan personen die niet in de gemeente woonachtig zijn, doch er aardappelen verbouwd hebben. Aanvragen tot vervoer van aardappelen van eigen gewin moeten, op het daartoe voorgeschreven formulier, gericht worden aan den burgemeester der gemeente waar zij werden gewonnen. De formulieren zijn verkrijghaar hij de Zivilkommissare De Zivilkommissar bepaalt of en in welke mate de leveringsverplichting van de gemeente ten gevolge van dezen uitvoer wordt verminderd.

Art. 10. De verbruiksgemeenten en de leverende gemeenten zijn verplicht, op aanzegging van de Kartoffelversorgungsstelle de vereiste opslagplaatsen in onberispelijke toestand ter beschikking te stellen voor de door de voortbrengers geleverde aardappelen. De gemeenten hebben het recht, te dien einde, zich op hun gebied bevindende opslagplaatsen in gebruik te nemen. De .Zivilkovimissaf stelt de daarvoor te betalen vergoeding vast ingeval geen overeenkomst getroffen wordt.

Art. 11. Personen die daartoe van de Kartoffeiversorgungsstelle of van de Zivilkommissare machtiging hebben bekomen, zijn gerechtigd percelen en lokalen van leveringsplichtigen te betreden, en de bebouwde oppervlakte alsook de aanwezige voorraden vast te stellen. Zij zijn eveneens gerechtigd reeds voor het einde van den oogst, den omvang van den gedeeltelijke oogst vast te stellen en het bewijs te vorderen waar het geoogste gedeelte zich bevindt.

Art. 12. Betwistingen betreffende leveringen van aardappelen worden uitsluitend door een scheidsgerecht beslecht, voor het tot elk nadere bepalingen voorbehouden blijven.

Art. 13. De aandacht van de belanghebbenden worden er op gevestigd, dat, wie de bepalingen dezer Verordening of de ter uitvoering er van uitgevaardigde aanwijzingen en schikkingen overtreedt, overeenkomstig § 7 der Verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst enz., met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar wordt gestraft. Ook kan de verbeurdverklaring der voorwerpen waarmede de strafbare handeling werd begaan of die tot het ongeoorloofd vervoer van in beslag genomen veldvruchten hebben gediend, uitgesproken worden

Brussel den 11 september 1918,


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013