Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19180808 Betreffende groenten en peulvruchten.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180808 Betreffende groenten en peulvruchten.jpg 123.4K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

No. 77. 17. augustus 1918. 

Verordening Ėuithangen betreffende groenten en peulvruchten. 

Art. 1. Al de koopverdragen, afgesloten over nog niet geoogste groenten en peulvruchten, zijn hierbij van nul en gener waarde verklaard. Het is verboden nieuwe koopverdragen af te sluiten. De Presidenten der Zivilverwaltung (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) zijn gerechtigd, uitzonderingen toe te laten inzake reeds afgesloten of nog af te sluiten koopverdragen. 

Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is gemachtigd, voor de voornaamste voortbrengstgebieden, het vervoer per spoorweg, buurtspoorweg, schip of wagen van groenten en peulvruchten afhankelijk te maken van een toelating. 

Art. 3. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is gemachtigd, uitvoering Verordeningen tot deze Verordening uit te vaardigen. 

Art. 4. Wie deze Verordening of de ter uitvoering er van uitgevaardigde schikkingen overtreedt, die inzonderheid verboden koopverdragen afsluit, ongeldige koopverdragen nakomt of tot het vervoer van groenten of peulvruchten hetzij aanleiding geeft, hetzij er zelf toe overgaat, zonder daartoe de vereiste toelating te hebben, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 10.000 mark en met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een van deze straffen. Veldvruchten, waarop zulke koopverdragen betrekking hebben, zijn verbeurd te verklaren. Ook kunnen de Presidenten der Zivilverwaltung dergelijke vruchten ten hate van de burgerlijke bevolking in BelgiŽ, tegen passende. prijzen onteigenen, zolang er nog geen gerechtelijke uitspraak tot verbeurdverklaring is geveld. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 5. Deze Verordening treedt den dag harer afkondiging in werking. 

Brussel den 8 augustus1918.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013