Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Overzicht na drie jaar Duitse bezetting (08-1917)


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina


Zij gezegd dat ons huishouden van 12 personen alle dagen 10 franken uitgeeft aan brood en patatten allee! 3 fr: brood en 7 fr: aardappelen.

't Verkeer is vrij in het Gouvernement voor personen boven de 40 jaar; onder de 40 jaar mag men 't fortengebied van Antwerpen niet verlaten dan voorzien van eene toelating die men in het Duitsche Passburo van Antwerpen bekomt. Naar de Etappen mag niemand reizen dan bij ernstige gevallen (overlijdens enz).

Veloverkeer is er niet daar alle velos ingeleverd zijn. Doktors, policie en Duitsche beambten of koopmans rijden nog per velo.
Ieder manspersoon van 17 tot 40 jaar moet altijd voorzien zijn van een eenzelvigheidskaart met meldekaart welke laatste alle maanden door de Duitschers afgestempeld wordt. Alle vrouwen en mannen boven de 15 jaar die geene meldekaart hebben moeten nochtans een eenzelvigheidskaart met portret bezitten.

Paarden, ezels, koeien, ossen, geiten, schapen enz,: hebben eene kaart, worden op 't stadhuis op en afgeschreven, worden op tijd door de Duitschers gemeld enz.
Alle fabrieken en werkhuizen zijn gesloten, voordien de Duitschers eene wet heeft gemaakt waardoor het verboden is zonder toelating met meer dan 12 werklieden te werken en alle hoofdbestandelen als wol, katoen, ijzer, koper, caoutchoux enz heeft opgeeischt.

De bloknijverheid bloeit daar zij voor de Duitschers blokken vervaardigd, nochtans mag er noch boom noch bosch geveld worden tenzij met toelating der Duitschers.
Breifabrieken liggen stil, uitgenomen enige, en er zijn er die breien voor het Duitsche leger!

De boerkens worden rijk! Alles wordt hun vet betaald. 
Rogge 200 fr de 100 kgr - Tarwe 600 fr. Patatten 50 ŗ 60 fr, 't vleesch 11 ŗ 12 fr: de kgr.
Een kalf kost 1000 fr: eene koe 2900 fr. melk 0,50 fr de liter.

Tabak is raar geworden en kost 1,00 fr de 50 grammen, ook daarom zijn de tabakfabrieken gesloten.
Luxe is raar geworden voordien alles zoo duur en schaarsch geworden is men vraagt reeds 100 fr per kostuum, 100 fr: per frak, 12 fr per hemd enz enz
.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina