Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917
Overzicht na drie jaar Duitse bezetting


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

De soldaten der bezetting zijn meestal mannen van rond de 40 jaar met eenige jongens van 17 jaar er tusschen. Van tijd tot tijd worden ze dan nog gekeurd en naar het front gestuurd om de leemten aan te vullen.; hun dienst bestaat in het bewaken der grens tusschen de Etappe en het Gouvernementsgebied om het smokkelen te beletten dat nog altijd veel gedaan wordt door beroepssmokkelaars en kleine kinderen; gezien de groote sommen die ermede te verdienen zijn door het verschil van prijs in de Etappen en het Gouvernement. 
De Duitsche wachten schieten op de smokkelaars ; op de kinderen schieten ze niet. Hunne officieren zijn veel verstild, zij feesten zoo veel niet meer bij gebrek aan centen denk ik?

St-Nikolaas is een rustoord voor Duitsche soldaten geworden die van het front komen om zich te herstellen, zoo hebben wij hier regelmatig in rust 2 regimenten elk een 1000 man sterk.

Het eene, een regiment infanterie is in de verschillende zalen en gestichten der stad gekazerneerd; het andere, een regimentartillerie is bij de burgers ingekwartierd; de kanonnen van dit regiment staan met de caissons op de Groote Markt en hunne paarden , een 350 in getal, in de fabrieken, magazijnen en in oude paardenstallen enz.
De officieren dezer soldaten slapen bij de verschillende rijke menschen der stad; al deze officieren zijn jonge mannen, de soldaten; jonge, middelmatige en oude.

Allen worden goed gevoed en gedrild zelfs in ruste van den vroegen morgend tot den laten avond. De tucht is er zeer ernstig en van dťmoralisatie kan er voor 't oogenblik nog geen sprake zijn, opperbest zijn zij niet doch zij zijn nog altijd goed en kunnen mijns inziens met de troepen der Entente, voor wat africhting en uitrusting betreft, vergeleken worden.
Deze soldaten hebben hun eigen kantines, poste en telefoonburo, daar hunne lokalen onderling verbonden zijn. Alle avonden mogen ze uitgaan tot 11 uur torenuur en sommigen den ganschen nacht door;

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina