Dagboek Raphaël Waterschoot 1914  back to index

1 augustus Mobilisatie
Voor den oorlog waren de Duitschers de vrienden der Belgen
nu is dat aanzien in haat veranderd.

Augustus 1914
Voor dezen datum, hierboven vermeld, was iedereeen gelukkig; elkeen kwam goed aan den kost want verdiende in 't algemeen eene schoone daguur.
Er waren nochtans te veel menschen dat zag men wanneer men eene plaats zocht te bekomen, voor eenige plaatsen zag men toen duizenden candidaten die elkander verdrongen en gewoonlijk gingen dan nog de vrienden voor.
Zoo een staat van zaken, een overbevolk Europa, kon niet blijven duren; de menschen gingen zelfs een eind aan dien toestand maken door zich in eenen oorlog te dooden.
Dien oorlog, den bloedigsten van alle oorlogen kwam in stilte, maar zeker aan..
Eene nietigheid was er de oorzaak van; de moord op den Kroonprins van Oostenrijk.
Deze rede is echter gezocht; de echte oorzaak moet men in de hoevaardigheid van het Duitsche volk en in 't bijzonder van den Duitschen keizer zoeken.
Niemand had echter gedacht dat België in den oorlogsdans zou getreden hebben; 't was van een ware verrassing toen de Duitscher ons het noodlottig ultimatum stuurde en ons nadien den oorlog verklaarde. Want voor den oorlog waren de Duitschers de vrienden der Belgen, men mocht maar van over den Rhijn zijn om in hoog aanzien te staan en alle vetbetaalde posten waren voor hun en menig Duitscher is hier rijk gemaakt. Nu is dat gevoel van aanzien in haat veranderd.
1 augustus(ong)
De algemeene mobilisatie wordt uitgeroepen. Duizenden soldaten vertrekken of komen hier in de Statie toe. Hartroerende tooneelen spelen zich aan het station af.
De dépôt van het 3 de en 4 de linieregiment is hier in de Slachthuisstraat gelegen.
Op het Statieplein en binnen in de statie staan piketten soldaten met een plankje 3° en 4° de ligne. Nu toen de vreemde soldaten dit opschrift lazen gingen ze zich bij dit piket plaatsen en wanneer er zich een aantal bevonden geleide een der soldaten ze naar de kazerne.
De mobilisatie liep wondergoed van stapel en iedere Belg heeft gezien dat ons leger gereed en op de hoogte zijner taak was
.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina