Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Vertelling ontvangst Belgisch leger Parijs 2


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Eindelijk zijn wij er; Parijs zal aan die braven de ongelukken van hun land en hunnen wonden doen vergeten. Van 's morgens vroeg is het reeds onmogelijk van de Eendrachtplaats naar het Elyseum , van den Trocaddero naar het Marseveld, van de Statiën naar de bolwerken nog te kunnen doorgaan.
Al wat Parijs aan inwoners en vreemdelingen bezit is in zijne muren: een buitengewonen dienst van policie, agenten, gendarmen te paard en republikeinsche wacht is ingericht, verders nog een eeredienst rijk door de verscheidenheid zijnder kledij, waaronder men de Schotse garden, de Italiaansche vrijwilligers, de Afrikaansche troepen, Hindoes, Indochineezen enz telt, het alles is oogverblindend schoon.
Ten 10 uur een kanonschot de aankomst meldende; ongeloofelijk en oorverdoovend handgeklap dan een diepe stilte; men hoort niets meer dan de bevelen der officierenn om de soldaten lijnrecht te rangschikken en dan de 21 kanonschoten
Het volk wordt ontevreden, er zijn daar menscchen van 4 uur 's morgens die hopeloos staan te wachten om hunne heldhaftigen geburen te kunnen zien.
Eindelijk hoort men in de verte het "Portez-armes" een muziekmarsch doet zich hooren, komt naderbij door een onbeschrijfelijk handgeklap verdoofd! Bloemen, hoeden, chocolade, cigaren, cigaretten alles werdt hun toegeworpen; de vrouwzen weenen, de mannen huilen men omhelst zich; de veiligheidsdienst iis verbroken, niets kan hen nog wederhouden zelfs niet de moedige tusschenkomst der carabiniers; men wilt de officieren en de soldaten dragen: menigmaal moeten de Belgen blijven staan zonder te kunnen vooruitgaan; men verpletterd zich?
Men heeft goed die menschen te zeggen dat zij de Belgen voor vijftien dagen krijgen zullen, niets helpt eraan, niets kan hun tegenhouden van aan het Marseveld tot aan het Elyseum in dezen onvergeetbaren en indrukwekkende oogenschouw. Duizenden masten met de Belgische, Engelsche, Portugeesche, Fransche en Russische vlaggen; al de huizen zijn versierd!
Geen enkel toezichter zonder de belgische driekleur nog het médaillon van koning Albert! Het is waarlijk tooverachtig!
Eerst de garde van Parijs, dan de gouverneur met zijne schitterende staf;On charge a la baïonnette
c'est elle qu'on appelle JEANETTE
Faut voir quel entrain
Quand sur le terrain
Nous nous élançons soudain