Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Onderstand aan de in nood zijnde werklozen overgenomen uit het Volk mei 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

In andere provinciŽn zijn het de plaatselijke komiteiten die den staat der noodwendigheden vaststellen.
De verleende onderstand is per week:
1) Ongehuwde werklooze 3 frank
2) Werklooze (hoofd des huisgezin)
a) 3 frank voor zichzelf, bovendien
b) 1,50 fr. voor zijn echtgenote, huishoudster, of zoo deze niet bestaat aan den persoon der familie, onder hetzelfde dak wonende die haar vervangt (indien, de eene zoals de andere geen vergoedend werk uitoefent of zelve den onderstand niet geniet als werkloos zijnde).
c) 50 centiemen per kind ouder dan 16 jaar, inwonende bij zijne ouders en werkloos zijnde.

II Tijdelijke en Gedeeltelijke Werkloosheid
Er wordt insgelijks onderstand verleend aan den werkman, ambachtsman, bediende van nijverheid en handel van beide geslachten, ouder zijnde dan 16 jaar, die tijdelijk of gedeeltelijk werkt.
Dit is door het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit ingevoerd geworden om de voortzetting of herneming van den arbeid te bevoordeeligen; om te beletten ook dat de onderstand verleend aan de volledige werkloosheid eene aanspooring zijn om niet te werken.
Voor deze categorie personen is er aangenomen geworden dat ze genieten kunnen van den volledigen onderstand hooger aangeduid wanneer het loon 5 frank per week niet overschrijdt. 
Wanneer het loon meer is dan 5 frank in de week zal de onderstand verminderd worden met 0,50 fr. per frank wekelijksch loon boven de 5 frank.

Wij deelen hieronder mede door voorbeelden hoe volgens het nationaal Hulp en Voedingskomiteit , de onderstand verleend aan de gedeeltelijk werkloozen moet verstaan worden.
ongehuwde die 5 fr ter week wint geniet fr:3,00
ongehuwde die 6 fr ter week wint geniet fr:2,50
ongehuwde die 7 fr ter week wint geniet fr:2,00
ongehuwde die 8 fr ter week wint geniet fr:1,50 
ongehuwde die 9 fr ter week wint geniet fr:1,00
ongehuwde die 10 fr ter week wint geniet fr:0,50 in de week