Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoord aan de 93 Duitse geleerden:
Een oproep uit den beschaafden wereld 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Hebt Gij Uwen brief wel goed bestudeerd welke gij getekend hebt? 

Hebt gij den oproep tot het Amerikaansche volk door den rijkskanselier von Bettman- Holweg van 15 den Augustus gelezen? link
Ik denk van neen; want hij zegt er duidelijk het volgende in: Wij hebben gedacht de welgemeende protestactiŽn van de Belgische en de Luxemburgsche regeeringen te moeten overstappen.
Dit onrecht, en ik spreek duidelijk, zegt hij, welk wij begaan, zullen wij herstellen zoo haast ons militair doelwit bereikt is. 

Wat moet het Duitsch geweten over zulke bekentenissen van zijne rijkskanselier wel zeggen?

Het onrecht welke wij begaan; het verwoesten en vernielen van een lan d welke niets kwaad gedaan heeft; de slachting zijner zonen; de verbanning van zijnen koning en van zijne regering; de vernieling zijner steden en zijner gelukkige haardsteden; zijner schoone monumenten vol historische herinneringen, zijner werken vol van menselijke genie.
Het onrecht welke wij begaan!! Nog erger, wanneer het volk zijne kinderen zag slachten en zijne huize verbranden, verschrikten, door het instinkt der natuur zich verdedigden door de ramen hunner woningen, dan 
werden zij vermoord met ene barbaarsheid welke niet te beschrijven is, zonder aanzien van ouderdom nog geslacht; zie daar het onrecht!!
Indien Mr Chaper eens de rollen omkeerde en de bondgenooten eens in de straten van Berlijn defileerden en Gij 93 geleerden uwe woningen zag vernielen en uwe zonen zien vermoorden in volle straat, zoudet Gij geen vuur geven op de overweldigers, zonder genade?
Ik ben er zeker van; ik, ik zou zoo handelen!!
Uw militarisme is begonnen van over 25 jaren: ja van over 25 jaren zo deze ellendigen oorlog begonnen, wanneer uw keizer Willem II den troon besteeg en zich opperste heer noemde; zijne kinderen als dusdanig opvoedde tot dien slachting. link