Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoord aan de 93 Duitse geleerden:  
Een oproep uit den beschaafden wereld 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Antwoord aan de 93 Duitsche geleerden, welke in de Amerikaansche dagbladen eenen brief hadden laten verschijnen, onder den titel:

Een oproep aan de beschaafde wereld.

Mr Clerck, voorzitter van het gesticht Carnegie, heeft een antwoord gezonden aan Dr Fitg Chaper van Berlijn

Mr Dokter

Het doet mij waarlijk spijt U de opinie van Amerika, ten voordele van Duitschland in den huidigen oorlog in te zien roepen.

Het is wel een gedacht van uwentwege van Duitschland van het Amerikaansche publiek in goed postuur te brengen en hunne vijanden leugenachtig trachten te maken. Wij zullen dus de zaak diepgrondig onderzoeken vooraleer te oordelen.

Gij zegt dat Duitschland gedwongen was oorlog te voeren; ziedaar de hoofdzaak , al de andere zijn bijzaken.

Indien waarlijk Duitschland, door geweld, tot den oorlog gedwongen was, dan zullen zij er met eere van afkomen en de gansche wereld zou haar moeten toejuichen en haar steunen, ten einde dezen te straffen  welke haar hebben aangedaan; maar, na grondig onderzoek moeten wij bekennen dat het zijne tegenstrevers zijn welke zouden moeten toegejuicht en geholpen worden tot het uiterste der menselijke kracht.

Wat bewijzen de officiele documenten?

Wie heeft de oorlog begonnen?

Zeker niet Engeland want zijn leger was tot geenen oorlog gereed en zal slechts binnen de zes maanden gereed zijn.

Was het Frankrijk? Rusland?

Niet ťťn uwer 93 geleerden die het zou kunnen bewijzen. Het was Oostenrijk die door zijnen onuitlegbaren dwazen aanval tegen ServiŽ begon; en op alle punten door Duitschland goedgekeurd, welke op hare beurt de mogentheden van Europa verwittigde dat alle inmenging tegen Oostenrijk door Duitschland in oorlog zou betrokken worden.

Gij zegt! Wij hebben de onzijdigheid van BelgiŽ niet geschonden