Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Buitengewone onderstand aan de werklozen overgenomen uit Ons Volk 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

In geval van onverschil tusschen de belanghebbenden en de plaatselijke Komiteiten, zal het Provinciaal Komiteit uitspraak doen. Desgevallend zal het Nationaal Komiteit geroepen worden de eindbeslissing te nemen.
De beteugeling der misbruiken zal geschieden door 't schorsen, voorloopig of bepaald van den onderstand zelf.
De misbruiken, gepleegd door een der inrichtingen, zal de schorsing der collectieve medewerking tot den dienst, als collectiviteit, voor gevolg hebben.
Art.21.- Het Nationaal Komiteit en de Provinciale Komiteiten zullen toezichters aanduiden, gelast met het nazicht der werkzaamheden van de plaatselijke Komiteiten, gelast ook met het nemen van inlichtingen bij de werkersinrichtingen en werkgevers omtrent misbruiken of partijdige handeling.
V Onderstandsrooster
Art.22.- De onderstand is voorloopig toegekend aan de belanghebbende aangeduid op grondslag hiernavolgende, te weten per week:
Ongehuwde werklooze 3 frank
Werklooze (hoofd des huisgezins)
a) 3 fr: voor zichzelf, bovendien
b) 1,50 fr: voor zijne echtgenoote huishoudster of zo deze niet bestaat, aan den persoon der familie, onder hetzelfde dak wonenen die haar vervangt (indien de eene zoals de andere geen vergoedend werk uitgeoefend of zelve den onderstand niet geniet als werkloos zijnde).
c) 50 centiemen per kind onder de 16 jaar bij zijne ouders en werkloos zijnde

Het reglement dat wij hooger afkondigen, is deze week te Brussel overhandigd geworden aan de afgevaardigden van de provinciale Hulp en Voedingskomiteiten met verzoek onmiddellijk den dienst van den onderstand erin beschreven in te richten.
Voor de gemeenten, die hunnen staten ingediend hebben, is reeds een eerste voorschot betaald geworden, volgens het getal werkloozen die ze hebben opgegeven.
Er zullen natuurlijk nog enkele dagen verloopen vooraleer er zal kunnen overgegaan worden tot de uitdeeling van den onderstand, daar de Provinciale Komiteiten nu slechts in bezit zijn gesteld van het bepaald reglement den dienst van den onderstand regelende
De verleende onderstand an de werkloozen wordt geraamd op 12 millioen frank in de maand.

Het volledig reglement in pdf formaat buitengewone onderstand