Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Buitengewone onderstand aan de werklozen overgenomen uit Ons Volk 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

ingericht zullen er maatregelen genomen worden opdat de aangeslotenen bij Werkloozenfondsen, bij Beroepsvereenigingen, of mutualiteiten en Maatschappijen van Werkmanswoningen den hun toegewezen onderstand kunnen verkrijgen in een of meer afzonderlijke lokalen.

Art.16.- De Plaatselijke Hulp en Voedingscommiteiten, de gemeentebesturen en hun afgevaardigden zullen waken dat het misbruik van den onderstand zich niet voordoet, hetzij door het slecht gebruik ervan, hetzij door het voortverkoopen der bons van koopwaren.
Het toezicht over de werkloosheid is vereenigd in eenen enkelen dienst, ingericht door het plaatselijk Komiteit en geplaatst onder de bijzondere waakzaamheid en onder toezicht der Provinciale Komiteiten.

IV Maatregelen van toezicht en waakzaamheid.
Art.17.-
De werkloosheidsvergoeding zal minstens om de veertien dagen worden overhandigd. De werkloooze moet zich persoonlijk aanbieden, voorzien van zijn identiteitskaart. Hij zal al de bewijsstukken, door het plaatselijk Komiteit indien noodig geoordeeld, moeten voorleggen. De Uitdeeling van den onderstand zal bewezen moeten worden door de handteekening op de lijst (liste d'ťmargement) of door middels van toezicht.

Art.18.- De vereenigden bij werkloozenfondsen, Beroepsverenigingen of Mutualiteiten en maatschappijen van werkmanswoningen zullen zich aan dezelfde maatregel van toezicht moeten onderwerpen als de werkloozen, die door het Komiteit rechtstreeks worden bediend.
De lijst (liste d'ťmargement) en de stuks bewijzende de uitreiking van den onderstand aan de vereenigden zullen nagezien worden door de gemeentebesturen en plaatselijke Komiteiten of hunne afgevaardigden.

Art.19.- De Plaatselijke Komiteiten zullen na elke betaling de staten van den verleenden onderstand door tusschenkomst van de inrichtingen verzamelen, alsook de staten der hulp door hun rechtstreeks bezorgd. Daarvan zullen ze aan het Provinciaal Komiteit de opsommingstabel meÍdeelen. Het Provinicaal Komiteit evenals de Gemeenten, zullen iedere maand de verschuldigde sommen aan het plaatselijke Komiteit overhandigen.
Art.20.- De plaatselijke Komiteiten zijn gemachtigd de misbruiken en onregelmatigheden te beteugelen.