Dagboek Raphal Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Buitengewone onderstand aan de werklozen overgenomen uit Ons Volk 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Art.12 - Iederen persoon, die onderstand ontvangt; zal voorzien zijn van eene identiteitskaart volgens model B hierbij gevoegd, ter plaatse afgeleverd waarop den onderstand is aangeduid, de wijzigingen die zich voordoen in den toestand is aangeduid; de wijzigingen die zich voordoen in den toestand van den belanghebbende, zullen er op aangeduid worden telkens ze zich voordoen, erbij opsommend den onderstand die toegekend is geworden. Die kaart zal bij elke opeisching van de plaatselijke overhed en der afgevaardigden van 't Provinciaal Komiteit moeten getoond worden.
Al de inlichtingen betreffende den toestand van den werklooze en dezes gezin zullen bij middel van fichen worden opgemaakt, volgens model C hierbij, en bewaard worden in een middenlokaal, waar de Gemeentebesturen en hunne afgevaardigden ze zullen kunnen inzien
III Uitdeling van den Onderstand

Art.13. - De Onderstand aan de werkloozen verleend, en voortkomende van de voorschotten door het Nationaal Komiteit bezorgd, zal rechtstreeks in natura of onder den vorm van bons worden uitgedeeld . De gemeenten mogen naar goeddunken het bedrag van den onderstand dien ze, ingevolge het reglement, rechtstreeks uit hare eigene kassen verleenen, hetzij in natura, hetzij in specin uitdeelen.

Art.14. - De onderstand zal overhandigd worden aan den vereenigden werklooze bij hoogervermelde inrichtingen en door dezer tusschenkomst; maar zullen slechts in aanmerking komen de vereenigingen bestaande op 1 september 1914. De Inrichtingen die kunnen aangenomen worden zijn:
1) de gemeentelijke of tusschengemeentelijke Werkloozenfondsen;
2) de Beroepsverenigingen;
3) de Mutualiteiten; de maatschappijen van werkmanswoningen0
In geval de werklooze aangesloten is bij verscheidenen dezer inrichtingen, zal hij ingeschreven worden op de lijst van uitdeeling van het Werkloozenfonds, als hij er bij aangesloten is, zoo niet op de lijst naar zijne keus.
Het plaatselijk Komiteit zal een bijzonderen dienst inrichten voor het uitdelen van den onderstand aan de werkloozen die bij geen enkele vereeniging zijn aangesloten, alsook voor dezen die niet voor 1 September 1914 ingeschreven waren bij de beroepsvereeniging of de mutualiteit.

Art.15. -De aanvaarding der Werkloozenfondsen en verscheidene inrichtingen die de onderstandsuitkeering op zich nemen, geschiedt door de plaatselijke Komiteiten, onder toezicht van de provinciale Komiteiten. Indien er eenen algemeenen uitdeelingsdienst bestaat of er eenen wordt.