Dagboek Raphal Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Buitengewone onderstand aan de werklozen overgenomen uit Ons Volk 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Art.9 - Zullen niet genieten van den onderstand.
a) - De Werklieden van beide geslachten die niet werkloos waren voor 15 februari laatstleden.
b) - Dezen die niet in staat gesteld zijn te bewijzen dat zij in den loop der maanden Juli en Juli 1914 gewerkt hebben ten minste gedurende 15 dagen, in de nijverheid of in den handel, tenzij dat zij er toe verhinderd geweest waren door ziekte, seizoenwerkloosheid, werkstaking, lock out of bestatigd ongeval.
c) - De zieken, gebrekkelijken, slachtoffers van ongevallen, die anderen onderstand of vergoeding ontvangen.
d) - De echtgenoote en hare kinderen die militaire vergoeding genieten.
e) - De werkozzen die weigeren zouden eenen hun aangeboden behoorlijken arbeid aan te nemen, dien ze redelijker wijze kunnen verrichten.

Het plaatsemlijke komiteit, gelast met het opmaken der lijsten en het toekennen van den onderstand, zal zich dienaangaande doordringen, niet enkele van den beroepsaanleg van het werk en dezes gewone voorwaarden, maar ook van de noodwendigheden des huidigen toestand, die n van de patroons n van de werklieden eene meerdere krachtinspanning vergt. 
Insgelijks zal het, voor wat het loon aangaat, de ekonomische voorwaarden der onderneming in acht nemen. Indien het werkaanbod enkel tijdelijk of gedeeltelijk is, zal de onderstand billijker wijze voorlopig geschorst worden of evenredig verminderd worden.

Art10) - Het plaatselijk komiteit zal desgevallend doen voorbrengen de werkboekjes, de verklaringen der patroons, de polis-certifcaten van verzekering tegen ongevallen of andere bewijsstukken, zonder de bestendige maatregels va,n toezicht, rechtstreeksche onderzoeken enz, te verwaarloozen.

Art 11) - Het plaatselijk komiteit zal met de desgevallende medewerking der inrichtingen, hooger bij artikel 3 aangeduid, de volledige lijst opmaken dergenen die onderstand ontvangen volgens de inrichting die geroepen is deze uit te reiken; die centralisatie heeft voor doel te beletten dat personen meermalen op de lijst voorkomen. De lijst zal opgemaakt worden volgens model A van den hierbijgevoegden nummerstaat.
De lijst zal zorgelijk dag per dag moeten gehouden worden, daar het getal werkloozen aan eene gestadige wijziging onderhevig is. Ze zal overhandigd worden aan de Gemeentebesturen, aan't Provinciaal Komiteit en dezes afgevaardigden, bij elke opeisching van hunnentwege