Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Buitengewone onderstand aan de werklozen overgenomen uit Ons Volk 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

de maatschappijen van werkmanswoningen of inrichtingen van vooruitzicht thans in werking.

Art.4 - De eerste opname der lijsten zal enkel de werkloozen bevatten, beroofd van alle arbeid op den dag dat die lijsten moeten opgemaakt worden; de werkloozen gedeeltelijk van werk beroofd moeten, ten minste voorloopig ter zijde gelaten worden; de bijzondere aandacht der gemeente wordt nochtans gaande gemaakt voor het uitreiken van bijzonderen onderstand, op die belangrijke categorie werklieden, in afwachting dat het Nationaal Komiteit in staat gesteld zij dezen ter hulp te komen.

Art5. - Voor het opmaken der lijsten zal aanzien worden als werkloozen de werkman, ambachtsman, de bediende van nijverheid en handel van beide geslachten ouder zijnde dan 16 jaar, die met de voortbrengst zijner arbeid in zijn levensonderhoud voorzag, van werk is beroofd geworden uit oorzaak der door den oorlog teweeggebrachte krisis en die thans in nood verkeeren.

Om in de mogelijkheid gesteld te zijn den onderstand te regelen volgens de behoeftigheid der familiŽn zal men de lijsten volledigen met de toevoeging der echtgenoote zonder beroep van den werklooze en het getal kinderen onder de 16 jaar met hem inwonende.

Art.6 - Er zal geen onderscheid gemaakt worden onder de werkloozen:

a) - volgens zij behooren tot de bijzondere nijverheid of tot de openbare besturen.

b) - of hun werk wordt uitgeoefend in 't werkhuis of ten hunnent,

c) - of zij deelmaken of niet van zekere inrichtingen, wat ook dezer aard zij.

Art.7 - Om van den onderstand te kunnen genieten, behalve de voorwaarden van ouderdom en werkloosheid reeds hooger aangeduid, moet men waarlijk in bood verkeeren; ten einde dienaangaande een oordeel te vellen, zullen de plaatselijke komiteiten de noodwendigheden van het gezin over hun geheel beschouwen, alsook de voorwaarden van bestaan, eigen aan de plaats en de beschikbare middels van den belanghebbenden. De behoeftigheid van den staat kan dus het gevolg zijn van onbeschikbaarheid zoowel als van gebrek aan hulpbronnen; in't bijzonder zij aangemerkt dat de eigendom der woning kan meÍbrengen dat de behoeftigheid niet wordt uitgesloten.

Art.8 - De Arbeiders, werkloos geworden sedert den datum op welke de eerst  opname is geschied zullen ingeschreven worden, als 't blijkt dat hunnen werkloosheid onvrijwillig is. Te dien einde zal de aanwijzing van den patroon worden gevraagd.