Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Buitengewone onderstand aan de werklozen overgenomen uit Ons Volk 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Ons Volk 8 april 1915
Buitengewone onderstand aan de Werkloozen.
12 millioen frank in werk en in waren per maand.
Nationaal Hulp en Voedingskomiteit
Inrichting van den Onderstand en Bescherming voor Werkloozen-

Reglement

I Algemeen inrichting: Arbeidsaanmoediging en onderstand aan de Werkloozen.
Bekommerd om de gevolgen te bestrijden der buitengewone werkloosheid door den oorlog teweeggebracht, heeft het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit besloten, ten einde aan een zoo groot getal mogelijk werklieden arbeid te verschaffen, vooraf de gemeenten ter hulp te komen door de uitvoering van werken van openbaar nut , zoals aardewerken, ontginningen, gezondheidswerken, enz.

De Gemeenten die zinnens zijn aan de werkloozen werk te verschaffen, zullen het Provinciaal Hulp - en Voedingskomiteit ervan te verwittigen voor den aard van het werk aan te duiden, welke ze voornomen zijn uit te voeren, alsook den duur van hetzelfde en het getal werkloozen dat ze zich verbinden bezigheid te verschaffen. Het Nationaal Komiteit zal pogen haar de noodige hulp te verschaffen, namelijk door haar als toelage een tegemoetkoming te bezorgen gelijk aan het bedrag van den onderstand waarop de gebezigde werkloozen zouden mogen aanspraak maken ingevolge het reglement hierna bepaald.

Subsidiavilijk wat de Gemeenten betreft, die niet bij machte zijn op die wijze al hun werklieden bezigheid te verschaffen of welkdanig werk van openbaar nut uit te voeren, zal er door het Nationaal Komiteit, onder de leiding der Provinciale Hulp en Voedingskomiteiten en de medewerking der Gemeenten, een bijzondere dienst van tegemoetkoming worden ingericht voor al dezen die waarlijk in de onmogelijkheid zijn te arbeiden en daardoor in nood verkeeren.

De Gemeenten die in de voorwaarden van het reglement, verlangen aan hun werkloozen onderstand te verleenen , maar daartoe de toereikende hulpmiddelen missen, zullen de tusschenkomst van het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit mogen inroepen. Die tusschenkomst zal onder vorm van voorschot geschieden ,welk voornoemd komiteit zal verleene aan de gemeenten voor een bedrag der 9/10 van den onderstand aan de werkloozen toegereikt.