Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Amerikaanse nota aan Duitsland 22 04 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

verhoudingen voor dewelke geen precedent bestaat, elke mogelijke toegeving gedaan en wenschte te wachten totdat de feiten klaarblijkelijk en enkel ééne uitlegging meer toelieten.

De Regeering der Vereenigde Staten is nu eene gerechtigde inachteneming harer eigen rechten verschuldigd en moet aan de Duitsche Regeering verklaren dat dit tijdstip thans gekomen is. Tot haar leedwezen is ze duidelijk gaan inzien dat het standpunt dat ze van het begin af aangenomen heeft, noodzakelijk het juiste is, namelijk dat het gebruik van duikbooten voor het vernielen van den vijandelijken handel onvermijdelijk en juist wegens het karakter der gebruikte schepen en de aanvalsmethoden die hun gebruik met zich moet brengen, in het geheel niet te vereenigen is met de grondregelen der menschelijkheid en de sedert lan g bestaande en onbetwiste rechten der onzijdigen en de heilige voorrechten der niet meêvechtenden.

Ingeval het de bedoeling der Keizerlijke Regeering blijft onbarmharig en zonder onderscheid verder tegen handelsschepen met Duikbooten oorlog te voeren, zonder inachtneming van het geen de Regeering der Vereenigde Staten als de heilige en onbetwistbare wetten van het internationaal recht en de algemeen erkende geboden der menselijkheid moet aanzien zoo wordt de Regeering der Vereenigde Staten ten slotte tot de gevolgtrekking gedwongen dat voor haar enkel nog één weg open is.
Bijaldien de Keizerlijke Regeering thans niet onverwijlde verklaart hare tegenwoordige methoden van den duikbootoorlog tegen passagiers- en vrachtschepen te zullen laten varen en zulks werkelijk doet, blijft de Regeering der Vereenigde Staten niets anders meer over dan de diplomatische betrekkingen geheel af te breken.

Een dergelijke stap zou de Regeering der Vereenigde Staten enkel tot haar groot leedwezen doen; ze zou zich echter verplicht voelen, hem in naam der menschelijkheid en de rechten der onzijdige landen te ondernemen.
Ik neem deze gelegenheid te baat, om aan uwe Excellentie de verzekering mijner hoogachting te geven 
(w.g.): Gerard 
(was getekend?)


6 april 1917 Verenigde Staten Duitsland uitroepen oorlogstoestand door Amerikaanse parlement