Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Amerikaanse nota aan Duitsland 22 04 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

De Amerikaansche Nota aan Duitschland.

Berlijn 22 april 1916

De op 20 April 1916 's avonds door den Amerikaanschen gezant te Berlijn overhandigde nota luidt als volgt.

Aan Uwe Exellentie

Ik heb niet nagelaten de nota van 10 april van uws Excellentie onmiddellijk aan mijne regeering telegrafisch te laten geworden, welk nota betrekking heeft op zekere aanvallen van Duitsche duikbooten en inzonderheid op de rampspoedige ontploffing die het Fransch Stoomschip Sussex op 24 maart ll in het Engelsch kanaal vernielde. In opdracht mijner regeering heb ik thans de eer aan uwe Excellentie het volgend antwoord te overhandigen:

Door de thans in het bezit der Regeering der Vereenigde Staten gekomen inlichtingen wordt de feitelijke toedracht van het Sussex-geval volkomen vastgesteld en voor de gevolgtrekking die mijne Regeering uit deze meldingen afgeleid heeft, vindt ze eene bevestiging in de feiten die in de nota van Uwe Exellentie van 10 April uiteengezet worden.

Op 24 Maart 1916 omstreeks 2 uur en 50 minuten 's namiddags werd het onbewapend stoomschip Sussex, met meer dan 325 reizigers aan boord, waaronder een aantal Amerikaansche burgers, tijdens de vaart van Folkestone naar Dieppe getorpedeerd. De Sussex is nooit een bewapend vaartuig geweest, ze was een schip , dat zooals bekend regelmatig en uitsluitend voor het reizigersvervoer over het Engelsch Kanaal gebruikt werd. Ze volgde niet dezelfden weg als de troepentransport en proviandschepen. Ongeveer tachtig reizigers, niet meevechtenden van elken ouderdom en van beide geslachten waaronder burgers der Vereenigde Staten werden gedood of gekwetst.

Een zorgvuldig, grondig en nauwgezet onpartijdig onderzoek door officieren der vloot en van het leger der Vereenigde Staten heeft ten slotte tot de gevolgtrekking geleid, dat de Sussex zonder den voorafgaanden eisch, zich over te geven, getorpedeerd werd, en dat de torpedo, door dewelke ze getroffen werd, van Duitsche fabrikatie is. Naar de meening der Regeering der Vereenigde Staten maakten