Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
40 miljoen onderstand overgenomen uit Het Volk 18 08 1915


Volgende pagina

Het Volk 18 oogst 1915

40 Millioen frank Onderstand.

De ondersteuning aan de werkloozen over gansch BelgiŽ toegereikt en verbonden aan zekere voorwaarden, verschillen van provincie tot provincie voor wat betreft de opvatting van den nood, is thans bepaaldelijk overal ingericht.

Wel ontvangt iedere gemeente , we spreken voor Oost Vlaanderen nog de sommen niet , noodig om  volgens de reglementsbepaling te betalen, maar naar we vernemen, zal in dit opzicht binnen enkele dagen iedereen bevredigd zijn.

't Was geen gemakkelijk werk zulke inrichting, daar het een  nauwkeurig onderzoek vergde voor elk ondersteund huisgezin. Naarmate de inrichting op voet is gebracht, brengt men er verbeteringen aan. Zoo hebben we vernomen dat plaatselijke komiteiten hunnen rangen geopend hebben voor vertegenwoordigers der werkmansinrichtingen, waarop het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit ten sterkste aangedrongen heeft. Het plaatselijk komiteit van Gent heeft eene kommissie ingericht, bestaande uit drie leden, welke gelast is met het onderzoek van de reklamatiŽn der belanghebbenden wier onderstand is afgewezen en die nochtans denken recht te hebben van te genieten.

We bevelen dit de plaatselijke en gewestelijke komiteiten van ondersteuning  aan Deze hebben te zorgen dat ze niet verdacht worden willekeurig te handelen en dat ze 't vertrouwen en de achting van de ondersteunden blijven genieten. Wanneer de onderstand is begonnen uitgereikt te worden, door 't Nationaal Hulp en Voedingskomiteit, dan werd er op gewezen dat de ondersteuning voorloopig was en men geen zekerheid had voor de toekomst.

En dat was wijs. Wel moet die waarschuwing worden herhaald maar we denken , voor 't oogenblik toch, dat bij eene waarschuwing zal blijven,. En ondertusschen gaat het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit steeds met dezelfde vrijgevigheid, voort de werkloozen te helpen over gansch BelgiŽ.

In 't laatste verslag over zijne werkzaamheden deelt het Nationaal Komiteit mede dat het op 31 Juli laatst, de som had uitgegeven van fr:37.916.667,50 aan onderstand aan werkloozen, verdeeld als volgt: