Dagboek RaphaŽl Waterschoot
1170227 Controol meldeamt Antwerpen Festung.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

1170227 controol meldeamt antwerpen festung.jpg 50.5K
vorige pagina  Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Bekendmaking
In den loop van de maand Maart 1917 zullen de in het bereik van het Festungsgouvernement Antwerpen woonachtige, in de jaren 1877 tot 1884 (de twee jaren inbegrepen) en 1900 geboren mannelijke Belgen, alsook de leden der vroegere aktieve en inaktieve Burgerwacht, voor zoover zij in 1877 en later geboren zijn en tot nu toe nog niet onder kontrool stonden, door het Meldeamt Antwerpen-Festung onder kontrool genomen worden. Van al 1 April 1917 moeten alle personen die naar bovenstaande bepalingen meldeplichtig worden, regelmatig aan de maandelijks door het Meldeamt Antwerpen-Festung gehouden kontroolvergaderingen
deelnemen.
Ten einde de opname in kontrool voor te bereiden, moeten zich de bedoelde personen tot ten laatste 10 Maart 1917 bij het gemeentebestuur of de commissariaten van politie van hunne woonplaatsen in eene bijzondere lijst laten inschrijven.

De termijnen voor de kontroolvergaderingen in de landgemeenten
van het Festungsgouvernement Antwerpen en in de voorsteden van de
stad Antwerpen zullen door aanplakbrieven bekend gemaakt worden.
Insgelijks zal aan de in de stad Antwerpen woonachtige nieuw onder kontrool
te nemen personen door openbare aanplakbrieven bekend gemaakt
worden, wanneer zij voor de eerste maal op het Meldeamt moeten verschijnen.
Voor alle latere kontroolvergaderingen zullen de laatstgenoemden
bij gelegenheid van de eerste bijeenkomst eene lijst met aanduiding van de
volgende meldedagen ontvangen. Iedereen is er voor verantwoordelijk in
bezit te zijn van voormelde lijst.
Wie de door deze verordening bevolen aanmelding niet nakomt of op
den voor hem vastgestelden kontrooldag niet verschijnt, wordt, zooverre
niet volgens andere wetten en verordeningen zwaardere straf in toepassing
komt, overeenkomstig met de verordening van den Gouverneur-Generaal in
BelgiŽ van 14 Juli 1915, met hechtenis of met gevangenis van ten hoogste
ťťn jaar of met geldboete van ten hoogste 4000 Mark gestraft. Ook kan
geldboete en opsluiting samen uitgesproken worden.
Antwerpen, den 27 Februari 1917. Der Gouverneur
von ZWEHL  General der Infanterie.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013