Dagboek Raphaėl Waterschoot
19170223 Controlevergaderingen voor controolplichtigen op 2 en 3 maart
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170223 controolplichtigen 2 en 3 maart.jpg 77.1K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

STAD SINT—NIKLAAS. BEKENDMAKING
Op 2n en 3n MAART 1917, hebben de controolvergaderingen plaats der in de
gemeente Sint-Niklaas wonende mannelijke Belgen, welke in de jaren 1883 tot en
met 1899 geboren zijn, der leden der burgerwacht, der in hun land ontslagene tot den
dienst onbruikbare vijandelijke soldaten en der vijandelijke vreemdelingen.
De controle geschiedt op het STADHUIS, bovenzaal, om 9 uren 's rnorgends
(Duitse tijd).
Den 2 MAART 1917, om 9 uren 's voormiddags, de Nummers 1 tot 700
» 9 112 uren » » 701 tot 1300
» 10 uren » » 1301 UA 2000
» 10 112 uren » » 2001 tot 2700
11 uren » » 2701 tot 3400
Den 3 MAART 1917, om 9 uren 's voormiddags, de Nummers 3401 tot 4200
9 112 uren » de leden der Burgerwacht
en alle overige meldeplichtigen.
De bevelen en schikkingen der wachten en der bij de controolvergadering aanwezig
zijnde Belgische politie- of gemeentebeambten zijn stipt te volgen. De militairen, die over
de controol waken, zijn aangewezen desnoods van hunne wapens gebruik te maken.
De personen die op de controol moeten aanwezig zijn, staan dien dag onder de
Duitse krijgswet.
Op de controolvergadering is het roken en het dragen van kentekens verboden,
alsook elk andere storing der openbare orde.
De verkoop van geestrijke dranken aan meldeplichtigen is op den controoldag voor
en na de controle verboden.
Ieder controolplichtige moet op de controle voorzien zijn van het eenzelvigheidsbewijs
en de meldingskaart.
Afwezigheid OP de controolvergadering zonder rede. wordt gestraft.
de controolplichtigen moeten een kwart uurs voor den vastgestelden tijd aanwezig zijn.
Sint-Niklaas, den 23 Februari 1917.
DE W. N. BURGEMEESTER,
. dr M. DE SMEDT.
Drukk. L. De Sekryvar-Yeta Chtemput

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013