Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170217 Betreffende de bevoegdheid der oliecentrale in BelgiŽ
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170217 betreffende de bevoegdheid der oliecentrale in belgie.jpg 47.6K
 
  Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS

Verordening
betreffende de bevoegdheid der Oliecentrale in BelgiŽ.
Onder opheffing mijner Verordening van 14 Augustus 1915 (Wet en Verordeningsblad n 1o7), verorden
ik het navolgende :
Artikel I.
De bevoegdheid der Oliecentrale (Oelzentrale) in BelgiŽ strekt zich uit over de volgende stoften en de
daaruit vervaardigde voortbrengselen, mengelingen en overblijfselen;
Aanduiding    Grens van het gewicht der aan te geven stapels , (artikelen II en III).
a) Oliezaden en olievruchten van om het even welke soort, oliekoeken, 20kg
b) minerale, plantaardige en dierlijke oliŽn en vetten met inbegrip van wolvet, looivet, paraffine, ceresine, asfalt, aardoliepek, doch met uitzondering van benzine en benzol en van de uit teer gewonnen stoffen 20kg
c) petroleum 20 kg
d) minerale, plantaardige en dierlijke wassen 50kg
e) olielakken, olieverven, olievernissen, terpentijnolie, similterpentijnolie (white spirit) 20kg
f) harsen, Arabische gom, kopal, kopallakken, schellak 20 kg
g) glycerine, glycerinehoudende massa voor drukrollen . . . 5kg
h) glycerinewater 50 kg
i) glycerinehoudende onderlogen 100 kg
k) vetzuren, oleÔne, stearine20 kg
1) zeep in den zin der Verordening van 7 Februari 1917 (Wet- en Verordeningsblad Nr. 312) niet aan te geven
m) kaarsen 5 kg
n) vethoudende poetsmiddelen voor schoenen en metalen. . .20 kg
o) beenderen, beendergort, beendermeel, beenderkool . . . 100 kg
p) horens, horenhulzen, hoeven, klauwen 100 kg
q) huidafval (lijmleder), hazen- en konijnennoedels 100 kg
r) lijm, gelatine ē50 kg
s) kalciumkarbid 50 kg
t) krengen, voortbrengselen der vilderijen, slachthuisafval. . . . voor de verplichting tot aangifte, zie Verordening van 8 April 1916 (Wet- en Verordeningsblad 202).

Artikel II.
De stapels aan onder artikel I vermelde stoffen, die op 17 Februari 1917 binnen het gebied van het
Generalgouvernement voorhanden zijn, moeten, zoover hun gewicht de onder artikel I aangegeven grens
te boven gaat, ten laatste op z Maart 1917 bij de Oliecentrale schriftelijk aangegeven zijn.
Artikel III.
De stapels aan onder artikel I vermelde stoffen, die binnen het gebied van het Generalgouvernement
gewonnen of in dat gebied ingevoerd worden, moeten, zoover hun gewicht de onder artikel 1 aangegeven
grens te boven gaat, binnen twee dagen na de voorthrengst of den invoer, bij de Oliecentrale schriftelijk
aangegeven worden.
Artikel IV.
De bepaling van artikel III is ook van toepassing op stapels, die van bezitter veranderen. Voor elke
verandering van bezitter is de toestemming der Oliecentrale vereischt.
Artikel V.
Zijn verplicht de onder artikelen II en III vooyeschreven aangiften te doen :
a) de eigenaar,
b) de bezitter of de stapelhouder,
c) al wie gerechtigd is voor eigen of voor andermans rekening over de waar te beschikken.
Als een dezer personen de stapels aangeeft, zijn de andere van de aangifte ontslagen; de naam van den
eigenaar moet in de aangifte vermeld zijn, ook wanneer een der onder b of c vermelde personen de aangifte
doet.
De aangifte kan alleen door een getuigschrift der Oliecentrale bewezen worden.
Artikel VI.
De Oliecentrale is gerechtigd, de aangegeven waren aan te koopen, in beslag te nemen voor het
gebruik, voor den handel of ter verwerking af te staan.
De personen, die gehouden zijn de stapels aan te geven, moeten, zoolang de Oliecentrale geen beslissing
genomen heeft, zich onthouden van elke rechtelijke en daadwerkelijke beschikking over de aangegeven
stapels; zij moeten er echter,voor zorgen dat de stapels ongeschonden bewaard blijven.
Artikel VII.
Oliezaden en olievruchten mogen zelfs in hoeveelheden van minder dan ao kg. niet verwerkt werden,
tenzij met toelating der Oliecentrale. Oliezaden en olievruchten op stam mogen, om het even bij welke
hoeveelheden, alleen met toelating der Oliecentrale verkocht worden.
Artikel VIII.
Zoover in de vorenstaande bepalingen niet anders wordt beschikt, blijven de bijzondere Verordeningen,
die betreffende de onder artikel z vermelde stoffen uitgevaardigd werden, van kracht.
Artikel IX.
Wie de voorschriften dezer Verordening overtreedt, wordt met ten hoogste molm mark boete en met
ten hoogste 6 maand gevangenis of met ťťn van beide straffen gestraft. Terzelfder tijd moet de verbeurdverklaring
worden uitgesproken van de niet aangegeven stapels en van de inrichtingen, die tot het vervaardigen
of verwerken er van hebben gediend.
De Duitse
krijgsrechtbanken en krijgsbevelhehbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 17n Februari 1917.
Der Generalgouverneur in Belgien,
Freiherr VON BISSING,
Generaloberst.

  Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS

 


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013