Dagboek Raphaël Waterschoot
19170214 over de handel in stoffen van dierlijke en
plantaardige vezels in de halfafgewerkte of afgewerkte fabricaten.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170214 over de handel in stoffen van dierlijke en plantaardige vezels in de halfafgewerkte  of afgewerkte fabrikaten.jpg 66.3K
 
  Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS


Verordening
over den handel in sloffen van dierlijke en plantaardige vezels, in de
halfafgewerkte of afgewerkte fabricaten, evenals in de afvalvoortbrengselen
daarvan.
Artikel 1.
De stapels van hieronder vermelde soorten van goederen. op i Maart x9t7 (proefdag) binnen het gebied
van het Generalgouvernement voorhanden, zijn, naar den (mand der volgende bepaling, in beslag genomen
eo moeten op de aangeduide kantoren werden aangegeven
Moeten warden aangegeven
1. Matress-vezels, kokosvezels, piassava-vezels, surrogaten val, piasstiva-vezels, zeegras, Afrikaanse'm
paardenhaar, rallaabast, kokosgaren, kokoskoorden, evenals halfafgewerkte en afgewerkte fabrikaten
en afval daarvan, zooverre meer dan do kg. van dezelfde soort voorhanden is bij de sZentral-Einkaufsgesellschaft fiir Belgien in. In Ii. . Ableilung Bindegarnes, Jonkerstraat 2, te Brussel.
g. Dierenhaar en mengelingen van di01'01111.11' van elke soort en van elke hoedanigheid, zooverre in
't geheel meer dan z kg. voorhanden is.
3. Wellen, katoenen of gemengde bedvlokken (ook wanneer zij reeds tot vulling van tot den verkoop
gereedgemaakte matrassen, kussens, MI. gebruikt zijn). zooverre tneer dan 5 kg. van elke soort
voorhanden is bij de Einkaufsstelle der Kriegswolle Aktien-Geselldehaft » , Grand tintel, Anspachlaan 29, te Brussel.
4. Linnengaren (ook naaigaren) en werkpeen, zooverre meer dan n kg. van iedere hoedanigheid
voorhanden is, om het even welke het nummer, de kleur of de schikking zij.
bij de Baumwoll-Abrechnungsstelle », Grand IlStul , Anspachlaan 29, te Brussel, voor de ?? Kriegsrohstoffabteilung
» te Gent.
5. Linoleum, wasdoek, gecaoutehouteorde en andere weefsels, met vloeistoffen doordrongen of door
bestrijken met andere stoffen waterdicht gom/akte weefsels in rollen evenals in afgemeten stukken,
zooverre meer dan 3o vierkante toeter van dezelfde hoedanigheid voorhanden is, om het even
welke de kleur, de tekening en de grootte zij.
6. Afgemeten tafellakens en servetten, gesneden of gezoomd, zooverre meer dan 15 tafellakens en
meer dan 60 servetten van dezelfde hoedanigheid voorhanden zijn, om het oven welke de kleur,
de grootte en de tekening zijn.
7. Alle weefsels, uit zijde vervaardigd, of die zijde of kunstzijde bevatten, om het even welke de . kleur
en de tekening zij. zooverre meer dan ros m. op een breedte tot 0,61) m. en daaronder of 5o no.
en daarboven, op een breedte van meer dm o,6o in. van dezelfde hoedanigheid voorhanden zijn.
8. Ruwe zijde, zijdeafval, zooverre meer dan ( kg. van elke soort voorhanden is.
9. Zijden garen, ook naaigaren, zooverre mee- dan 1 kg. van elke soort voorhanden is, ons het even
welke het nummer, de kleur en 'de schikkisg zij.
zo. Gebreide of uit stoffen of vilt vervaardigde kuitbanden, knieverwarmers, gezondheidshanden,
hoofdkappen, polsverwarmers. borstlappen, oorlappen, zoverre meer dan 3o stuk van elke soort
voorhanden zijn, om het even welke de hoedanigheid en de grootte zij.
z Fluweel (ook zijdefluweel. linnenfluweel, pluche en fluweel voor de hoedenmakerij), zooverre meer
dan xoo en. van dezelfde hoedanigheid voorhanden is, om het even welke de kleur en de breedte zij.
en. Nieuwe wagen- en scheepsdekens en dekzeilen.
13. Allerhande vilt, nieuw en gebruikt, vilten platen, vilten proppen, vilten dekens en vilten rollen,
verder allerhande nijverheidsvilt, zoals polijst- en slijpvilt, sluitvilt, vilten onderplaten, ketelvilt,
papiervilt (ook wanneer het in gebruik is). Musjes, drukkerijvilt, zadelvilt, getuigvill, enz.,
bij het »Militarisches Textilbeschaffungsamt», Wetenschapsstraat 35, te Brussel.
Van de onder nummer 3 vermelde goederen. moeten ook nieuw verkregen of nieuw vervaardigde stapels
maandelijks worden aangegeven.
Arttikel 2.
Alle natuurlijke en rechtspersonen, vennootschappon, bonden en verenigingen, van privaatrechtelijke
of openbaarrechtelijke natuur, die op I Maart 1917 (proefdag) goederen van den onder artikel o vermelden
aard in bewaring hebben, zijn verplicht daarvan aangifte te doen. Heeft de eigenaar goederen als hiervoren
bedoeld zelf niet in bewaring, zoo moeten zij zoowel door den eigenaar als door den persoon, die ze in
bewaring heeft (stapelhouder, verzender, enz.) worden omgegeven. '
Zoo ook is eenieder. die na den proefdag aan te level voorwerpen in bewaring ontvangt, welke vuur den
proefdag reeds aan hem eerzonden waren, verplicht aangifte te doen.
Wie in twijfel verkeert of hij al dan niet aangifte te wen heeft, moet aangeven.
Artikel 3.
De aangifte der stapels moet, naar aard en gewicht dit of aantal stuks van elke soort. ten laatste op
eo Maart 1917 schriftelijk geschieden; voor elke soort moa een staal bijgevoegd wenden. De aangifte is te
doen op formulieren, die bij den bevoegden Kreischef :Konmandant, Abschnittskommandeur) en op de onder
artikel 1 aangeduide kantoren van aangifte kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld.
Tot maatstaf voor de aangifte dient de stapel zoals hij op den proefdag is.
De bij artikel 1, 3. lid, voorgeschreven maandelijkse aangiften moeten uiterlijk op 20 van elke maand
geschieden.
Artikel 4
De onder artikel z vermelde kantoren van aangifte z.n gerechtigd. de aan te geven stapels op te knopen.
Bijaldien een onderhandse aankoop op grond van de eigens artikel 5 geldende prijsberekening niet tot
stand komt, kunnen de betreffende goederen onteigend munten. De onteigening geschiedt voor de goederen,
aangeduid onder artikel 1, nr. e tot 4, door het s Generaalgouvernement Sektion K. Id. », voor het overige
door liet s Militarisches Textilbeschaffungsamt ».
Artikel 5.
Bij onderhandse aankoop zal de prijs tot grond  dienen, (die voor den 25° Juli 1914 in België
voor gelijksoortige goederen als fabrieksprijs in de ha glei gold, met een bijslag van go tot 45 '7 » . Voor.
de onderhands aangekochte goederen, wordt bij de aflevering der waar 5o `7 0 op den vastgestelde prijs,
het overige na onderzoek der goederen betaald. 4, deval van onteigening bekomt de afleveraar een
opvorderingsbewijs over hoeveelheid, aard en waarde der goederen; over de schadeloosstelling beslist de
Rijkskommissie tot schadeloosstellingen (Reichsentse,hidimngskommission) naar de bestaande grondregelen.
Artikel 6.
Afgezien van de verknopen waarvan sprake in artikel 4, mogen (le onder artikel 1, ndl; ra en za,
aangeduide goederen noch van de hand gedaan noch verwerkt worden.
Van de andere goederen mag slechts het tiende ded dor aan te geven stapels, buiten de "verkoopen aan
voornoemde kantoren en vennootschappen, van de han, eddaan of verwerkt woeden. Voor liet overige mogen
goederen van dezen aard noch van de hand gedaan 1oc, verwerkt worden.
Als verwerking in den zin van dit voorschrift geld, inzonderheid het spinnen, twijnen, verwen, weven,
breiden, versnijden, vaneenscheuren, verder verwerken en, Het Hoofd van het burgerlijk bestuur, Afdeeling
voor handel en nijverheid (Verwaltungschef, Ibteilung ir Handel and Gewerbe) alleen kan grotere hoeveelheden
der hoger bedoelde goederen vrij verklaren.
Artikel 7.
De bezitters der overeenkomstig artikel z aan te geven voorwerpen zijn voor deze verantwoordelijk en
verplicht, ze tot nader bericht te bewaren en zorgzaam e behandelen. Afgezien van de uitzonderingsbepaling
van artikel 4, 1, lid, is ook elke verandering van bezit er van plaats der aan te geven voorwerpen verboden.
Artikel 8.
Het vervoer van de hiervoren opgesomde goederen wordt met ingang van de van kracht wording dezer
verordening afhankelijk gesteld van een vervoertoelating, zooverre die niet reeds, krachtens de Verordening
van 5 September 0916 op het vervoer, voor deze goederen vereist is.
Het Hoofd van het burgerlijk bestuur, Afdeling voor handel en nijverheid, verleent de vervoertoelatingen.
Artikel 9.
Wie de bepalingen dezer Verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt met ten
oogst° één jaar gevangenis en met ten hoogste 2o.000 mark boete, of met één van beide straffen gestraft,
zoverre volgens de algemene strafwet geen zwaardere straffen voorzien zijn. Daarbij is de verbeurdverklaring
toegelaten van de voorwerpen, die het voorwerp uitmaken van de overtreding. In geval van opzettelijke
overtredingen van deze Verordening moet de verbeurdverklaring worden uitgesproken.
De poging tot overtreden is strafbaar.
Artikel 10.
De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Artikel 11.
De voorschriften van artikelen 4, 5, 6, 7 en 9, n sne lid, gd. zin, dezer Verordening zijn niet van toepas.
eg op de goederen, waarvan bewezen is, dat zij op den proefdag de eigendom waren van de Commission
fur Relief in Belgium » of van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit.
Brussel, den 1an februari 1917.!
Der Generalgouverneur in Belgiën,
Freiherr von BISSING,
Generaloberst.

  Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013