Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170210 betreffende strovlas bewerkt vlas en klodden
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170210 betreffende stroovlas bewerkt vlas en klodden.jpg 98.4K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

VERORDENING betreffende stroovlas bewerkt vlas en klodden.

Onder opheffing de r Verordening van 27 Mei 1916, betreffende vlas en werkklodden
(Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van BelgiŽ nr 218), wordt het volgende bepaald :
Artikel 1.
Wie stapels strovlas, bewerkt vlas of klodden in bewaring heeft, is
verplicht, de op den Is" van elke maand voorhanden hoeveelheden,
gescheiden volgens strovlas, bewerk vlas en klodden en onder vermelding
der eigenaars en der ligplaats, 1 n laatste den 5der , van elke maand
aan te geven bij de gemeenteoverheid (burgemeester) der ligplaats.
De gemeenten moeten, door tussenkomst der burgemeesters, de
binnen hun gemeenteomschrijving voorhanden stapels strovlas, bewerkt
vlas en klodden, onder vermelding der eigenaars en der ligplaats, ten
laatste den 10den van elke maand bij de burgerlijke Kommissarissen
(Zivilkommissare) aangeven.
Artikel 2.
Binnen het gebied van het Generalgouvernement worden voor bewerkt vlas en klodden van vroegere en nieuwe oogst de volgende hoogste
prijzen vastgesteld :
1. In water geroot vlas :
a) 250 tot 350 fr., naar gelang van de hoedanigheid, per baal van
104 kgr. bruto of 103 kgr. netto Kortrijksch vlas,
b) 190 tot 250 fr , naar gelang van de hoedanigheid, voor 100 kgr.
blauw Vlaanders vlas.
.-
2. Op gras geroot vlas (veldroten).
130 tot 180 fr., naar gelang van de hoedanigheid, voor 100 kgr.
gezwingeld, op gras geroot vlas, van om het even welke afkomst.
3. Kloddert :
a) 80 fr. voor gezwingelde klodden van beste hoedanigheid,
b) 100 fr. voor zuivere naturen van beste hoedanigheid,
c) 120 fr. voor snufjes van beste hoedanigheid,
d) 140 fr. voor karnmelingen (gehekelde) van beste hoedanigheid.
Voor strovlas wordt de prijs berekend in verhouding tot de vastgestelde
hoogste prijzen voor bewerkt (gezwingeld) vlas.
Voor mindere soorten of bij slechtere bewerking worden de hoogste
prijzen naar evenredigheid verlaagd.
Artikel 3.
Elk vervoer van strovlas, bewerkt vlas of klodden zonder toelating van de Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen
(Ableilung filr Handel and Gewerbe, Rohstoffverwaltungss(elle), te Brussel, is verboden.
Bewerkt vlas of klodden mogen maar verkocht worden aan :
1) de afdeling voor grondstoffen te Gent. Gouvernementsstraat 18;
2) de vlaskantoren te Kortrijk en te Lokeren.
Mits toestemming van de Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen, te Brussel, mag het siroovlas ter bewerking ook
verkocht worden aan de inrichtingen voor het bewerken van het vlas In het vlasgebied van Kortrijk.
Artikel 4.
De stapels stroovlas, bewerkt vlas en klodden van vroegere of nieuwen oogst moeten, op verlangen van de bevoegde burgerlijke Kommissarissen,
afgestaan worden aan de ambtelijke kantoren, die in
artikel 3 onder 1 en 2 zijn vermeld. Wordt men het niet eens over den
verkoopprijs, dan wordt deze door bedoelde overheden vastgesteld, zoo
nodig met raadpleging van een Belgischen deskundige.
Artikel 5.
Wordt gestraft met ten hoogste drie jaar gevangenis en met ten
hoogste 30.000 mark boete of met ťťn van heide straffen :
1) wie zijn stapels niet bij de gemeenteoverheden aangeeft, wie ze niet
op tijd aangeeft of wie een valse aangifte doet Dezelfde straf is toepasselijk
op de burgemeesters, die stapelaangifte niet of niet op tijd aan de
burgerlijke Komrnissarissen overmaken of aangiften overmaken waarvan
zij weten of volgens de omstandigheden moeten weten, dat zij vals zijn;
2) wie de vastgestelde hoogste prijzen te boven gaat;
3) wie iemand anders uitnodigt tot het sluiten van een verdrag,
waardoor de hoogste prijzen overschreden worden of wie zich tot zulk verdrag aanbiedt;
I) wie strovlas, bewerkt vlas of klodden zonder toestemming vervoert;
5) wie strovlas, bewerkt vlas of klodden verkoopt aan anderen dan aan de in artikel 3 onder 1 en 2 vermelde kantoren, of wie deze zonder toelating verkoopt aan de inrichtingen voor het bewerken van het vlas, of wie deze anderszins van de hand doet;
6) wie. ondanks het verzoek der bevoegde burgerlijke Kommissarissen, zijn stapels vlas. klodden en strooi/31s niet aflevert aan de kantoren, die in artikel 3 onder 1 en 2 zijn vermeld;
7) wie stapels strovlas, bewerkt vlas of klodden vernietigt of onbruikbaar maakt.

De poging lot overtreding is strafbaar,
De stapels waarmede de overtreding werd begaan,moeten verbeurdverklaard worden.
De Duitsce krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 10a Februari 1917.
Der Generalgouvernement in Belgien,
Freiherr VON BISSING,
Generaloberst

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013