Dagboek Raphaël Waterschoot
19170204 wisseteelten
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170204 wisseteelten.jpg 57.6K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Verordening over de behandeling en het gebruiken van wissen en wissenschorsen (peilen). Onder opheffing der verordening van 28 December 1916 (Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4de leger, ,r 60, blz. 510 tot 512), wordt er voor het gebied van 't 4de leger betreffende de behandeling en het gebruiken van wissen bestemd als volgt : Geschilde (gepelde) wissen. 1. De voorraden geschilde (gepelde) wissen van elke lengte moeten op aanvraag aan het buis Walter Sauer te Gent of aan zijne met tien opkoop gelaste en van een ambtelijk bewijs voorziene opkopers verkocht en tegen betaling in contant geld geleverd worden. De verkoop van geschilde (gepelde) wissen aan andere personen is verboden. De hoogste prijs voor geschilde (gepelde) wissen van eerste hoedanigheid en beste sortering wordt op fr. 4,20 voor den bos van 1 in. omvang bepaald ; voor mindere hoedanigheid zullen lagere prijzen betaald worden. Voor bossen welke bij de overgave niet den voorgeschreven omvang van 1 m. hebben, worden voor elk centimeter te kort 20 centiemen afgetrokken. lie levering en verlading der wissen moet volgens de door het buis Sauer aangeduide soorten aan de door dit buis bepaalde staties, zodra dit aangevraagd wordt, stipt op tijd geschieden. 2. Voorraden geschilde (gepelde) wissen, wier verkoop aan het in artikel I genoemde huis geweigerd wordt, zullen door de bevoegde Orts- of Etappenkomnandanturen tegen ontvangstbewijs vervoerd worden. 3. De bewerking en het vervoer van geschilde (gepelde) wissen is verboden zonder een bijzondere toelating der Etappen4itspektion («Wirtsehaftsausschuss-»). Droge, grauwe wissen. 4, De verkoop en de bewerking van droge, grauwe wissen is verboden zonder een uitdrukkelijke toelating der Etappen-Inspektion Wirtsehaftsausschuss In de aanvragen tot vrijstelling (Treigabeantriigen ») moet er Opgegeven Worden, tot welke doeleinden en voor w elke huizen de verkoop of de bewerking der grauwe wissen geschieden zal. Groene wissen. 5. De eigenaars of pachters van wissenteelten, alsook allen die voorraden van gekochte groene wissen in bezit hebben of er over beschikken, zijn verplicht, hunne voorraden bijtijds te snijden en allen zonder uitzondering te schillen (pellen). Voor zoover het pellen in het eigen bedrijf voor de een of andere reden niet kan gedaan worden, moeten de groene wissen bijtijds aan schillers (pellers) verkocht worden, die voor het schillen (pellen) der gekochte wissen moeten zorgen. De bezitters van groene wissen zijn ervoor verantwoordelijk dat hunne wissen behoorlijk verzorgd en behandeld worden. Ingeval het onmogelijk zou zijn ze aanstonds te snijden, wegens den hogen waterstand, thans moet dit onmiddellijk na 't dalen van 't water geschieden. Koken der wissen. 6. Het koken van grauwe en groene wissen is verboden. Wissenschorsen (pellen). 7. Alle door het pellen der wissen gewonnen wissenschorsen
(pellen) worden door deze in beslaggenomen

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013