Dagboek Raphaėl Waterschoot
19170204 betreffende in beslagneming en aflevering van huiden en vellen in het gebied van het 4 leger
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170204 betreffende in beslagneming en aflevering van huiden en vellen in het gebied van het 4 leger.jpg 96.3K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Verordening betreffende:in beslagneming en aflevering van huiden en vellen in 't gebied van het 4 1e leger. 1 Alle huiden en vellen van koeien, vaarzen, ossen, stieren en paarden, alsook van kalveren, schapen, lammeren, geiten, konijnen, hazen, honden, katten, harnsterren reeėn worden in beslaggenomen en moeten aan de stapelplaats voor huiden en vellen, Gent, Keizer-Karelstraat 10, en, indien zij niet den trein vervoerd worden, aan de stapelplaats voor huidon en vellen aan de statie Gent-Oost, vrij Gent, geleverd worden. Worden( de huiden en vellen niet onmiddellijk aan de aangeduide stapt. plaatsen geleverd, zoo moeten zij or door bemiddeling der syndicaten, die zich ermede bezig houden, , geleverd worden of aan opkopers die door een schriftelijk bewijs der Etappen-Inspektion (« Wirtschaftsausschuss » ), voor het gebied van 't Marinekorps door een schriftelijk bewijs der Intendantur van t Marinekorps gelegitimeerd zijn. De betaling geschiedt in contant geld aan vastgestelde prijzen. 2. Iedere handel met de onder 1 genoemde huiden en vellen is verboden in 'h legergebied zonder toelating der Etappen-Inspektion n Wirtschaftsausschuss »), voor het gebed van 't Marinekorps zonder toelating der Intendantur van 't Marinekorps. Ieder verwerken der nder 1 genoemde huiden en rellen door looien snijden, verven enz. is verboden in liet legergebied zonder toelating der Etappen - Inspektion (« Wirtschaftsausschuss ,), voor het gebied van 't Marinekorps zonder toelating der Intendantur van 't Marinekorps. Ieder bezitter van huiden is verplicht deze in goeden toestand te houden en ze tegen bederf te beschermen. 3. Ieder bezitter der onder 1 genoemde huiden en vellen met uitzondering der gelaste opkopers alsook ieder bezitter van gerede en halfgerede lederen en van toebereide en halftoebereide konijnenvellen, is verplicht de huiden, vellen en lederen, (die tot den dag van het van kracht worden dezer verordening in zijn bezit zijn, met opgave van den eigenaar en de bewaarplaats, tot den 1 Maart 1917 aan de bevoegde Orts- of Etappenkommandantur aan te geven. De Ons- of Etappenkommandanturen zullen de aangiften tot den 5 Maart 1917 bij de Etappen- Inspektion (« Wirtschaftsausschuss »), voor 1 het gebied van 't Marinekorps bij de Intendantur van 't Marinekorps indienen. Met ten hoogste 3 jaar gevangenis en niet geldboete tot 50 000 mark of met eene dezer straffen wordt gestraft: 1) Wie huiden en vellen in strijd met de bestemming onder 1 niet aflevert, 2) wie zonder toelating niet de onder 1 genoemde huiden en vellen handel drijft, ze zonder toelating bewerkt of ze niet behoorlijk bewaart, 3) wie in strijd met de bestemmingen onder 3 voorhanden voorraden niet, onjuist of onvolledig opgeeft. , De huiden en vellen tot welke de overtreding betrekking heeft, moeten verbeurdverklaard worden. Zijn bevoegd de Duitse militaire rechtbanken en besturen. 5. Deze verordening wordt op den dag haar afkondiging van kracht. A. H. Q., den 4 Februari 1917. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg
Gent Drukk Ad Hoste NV

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013