Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19141103 Verbod buitenlandse betalingen

Lowres downloads van Waaserfgoed.be Afkomstig uit de collectie van het KOKW

19141103 Verbod buitenlandse betalingen.jpg 256.3K
 
  Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

VERORDENING Betrekkelijk verbod van betaling tegen Engeland of Frankrijk

Artikel 1
Het is tot nader order verboden middelbaar of onmiddelbaar betalingen neer Groot-BrittanniŽ en Ierland of de Britse KoloniŽn en buitenlandse bezittingen, naar Frankrijk, de Fransche KoloniŽn en landen onder Fransche beschermheerschap in baar, in wissels of checks, door overdracht of op een andere wijze, evenals geld of effecten middelbaar of onmiddelbaar naar de aangeven gebieden af te doen of te overdragen.
Betalingen tot ondersteuning van Duitse
rs blijven toegestaan.
Artikel 2
Reeds ontstane of nog te ontstane vermogensrechtelijke eisen van zulke natuurlijke of juristische personen die in art I aangegeven gebieden hun woonplaats of zetel hebben, gelden vanaf 31 juli 1914 of indien er maar op een latere datum aan te voldoen is van dezen datum af tot op nader order als geschorst. Voor den duur van de schorsing mogen interesten niet gevorderd worden. rechtsgevolgen die door niet voldoening ontstaan zijn volgens de bestaande wetten en overeenkomsten in den tijd van 31 en juli 1914 tot het in werking treden van deze verordening gelden als niet bestaande.
De schorsing treedt ook in werking tegenover iederen overnemer van den eisch inzooverre de koop niet plaats heeft gevonden voor den 31 juli 1914 of indien de kooper in Duitschland of in de bezette streken van BelgiŽ zijn woonplaats of zetel heeft, voor het in werking treden van deze verordening. Aan de overnemer van den eisch wordt gelijkgesteld wie door diens voldoening een vergoedingsrecht verworven heeft.
Artikel 3
De Schuldenaar mag zich vrijmaken door de verschuldigde bedragen of effecten in de kas van de Duitse
burgerlijke bestuur te Brussel te deponeeren voor rekening van hem die er een recht op heeft.
Artikel 4
Voor wissels, voor welke ter tijd van het in werking treden van deze verordening het termijn voor de indiening ter betaling en voor protestverheffening wegens gebrek van betaling nog niet was afgelopen en voor welke nog geen protest is verheffen worden, wordt door het verbod van betaling en de schorsing de tijd, die geoorlooft en vereischt is voor de indiening ter betaling en voor protestheffingen wegens gebrek aan betaling uitgesteld tot naar het buiten werking treden van deze verordening.
Het termijn binnen hetwelk de indiening en de protestverheffing naar het buiten werking treden moet geschieden wordt bestemd door de Gouverneur Generaal in BelgiŽ.
De voorschriften van par 1 worden ook toegepast op checks, voor welke de tijd waarin zij moeten ter betaling ingediend worden nog niet afgeloopen is op het oogenblik van het in werking treden van deze verordening.
Artikel 5
De voorschriften van par.1 tot 4 worden niet toegepast in geval van men in Duitschland of in de bezette gebieden van BelgiŽ plaats hebben voldoening kan eischen die ontstaan zijn voor de in paragraaf 2 aangegeven natuurlijke of juristische personenen, in het bedrijf van hun in Duitschland of in de bezette gebieden streken van BelgiŽ gelegen nederzettingen. De voorschriften van 2 en 3 worden echter wel toegepast in geval van regres eischen der aangegeven personen wegens de niet aanneming of niet betaling van een in Duitschland of in de bezette streken van BelgiŽ betaalbaren wissel.
Artikel 6
Wie voorbedachtelijk het voorschrift van art.1 overtreedt of een poging doet tot een zulke overtreding wordt volgens het krijgsgerecht gestraft.
Artikel 7
De Gouverneur Generaal in BelgiŽ is gemachtigd uitzonderingen aan het verbod van art 1 toe te staan.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de dag van hare publicatie

Brussel den 3į november 1914
De Gouverneur Generaal in BelgiŽ  Vrijheer von der GOLTZ Veldmaarschalk
 

  Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug.