Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19141001 Authentieke kopie BelgiŽ en Engeland

Lowres downloads van Waaserfgoed.beAfkomstig uit de collectie van het KOKW

19141001 Authentique kopie Belgie en Engeland.jpg 57.6K
 
  Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

Autentieke kopij 
van een officieelen plakbrief 
Engeland en BelgiŽ
 Documenten gevonden in den Belgischen algemenen staf

De bewering der Engelse Regering dat de schending der Belgische onzijdigheid hare tussenkomst veroorzaakt heeft in den huidigen oorlog, is reeds door de verklaringen van M.Edmond Grey gebleken niet te kunnen volgehouden worden. De zedelijke verontwaardiging waarmede de Duitse
inval in BelgiŽ van de Engelse zijde te baat genomen is om de onzijdige landen tegen Duitsland op te hitsen, wordt op nieuwe en zonderlinge wijze opgeklaard door zekere documenten welke het hoog commandement van het Duitse
leger ontdekt heeft in de archieven van den Belgischen algemenen staf te Brussel.

Er blijkt uit den inhoud van den dossier, getiteld "Engelse Tussenkomst in BelgiŽ" dat reeds in 1908, voorzien was een Engels expeditiekorps naar BelgiŽ te zenden in geval van een Frans Duitse
n oorlog. Volgens een pas ontdekt document den 10 april 1906 gezonden naar het Belgisch ministerie van Oorlog heeft de Belgische algemene staf met den Engelsen krijgsattachť te Brussel, luitenant kononel Bardiston op dit tijdstip en op het initiatief van dezen laatste, in herhaalde beraadslagingen een breedvoerig rapport opgemaakt voor de gemeenschappelijke verrichtingen tegen Duitschland van een Engelse expeditiekorps van 100.000 manschappen met het Belgisch leger.

Dit ontwerp werd goedgekeurd door het hoofd van den Engelsen  algemenen staf de generaalmajoor Griersion. Al de inlichtingen betrekkelijk de macht en de inrichting der Engelse detachementen, de samenstelling van het Expeditiekorps, de plaatsen voor de inscheping, de schatting van den tijd nodig voor de overvaart, werden aan den algemenen staf geleverd. Steunend op deze inlichtingen heeft de Belgische algemenen staf op breedvoerige wijze het vervoer der Engelse troepen voorbereid alsook het terrein der ontplooiing in BelgiŽ hunnen huisvesting en hun onderhoud ter plaats. Hunne medewerking werd tot in de meeste bijzonderheden nauwkeurig  onderzocht. Zo moesten een groot aantal taalmannen en Belgische gendarmen ter beschikking gesteld worden. Men had zelfs gedacht aan de verzorging der Engelse gekwetsten.

Duinkerken, Calais en Boulogne waren bestemd als landingsplaatsen voor de Engelse troepen. Vandaar moesten zij voor het ontplooiingsterrein gebracht worden, bij middel van spoorwegmateriaal. De ontscheping in de Franse havens en het vervoer over Frans grondgebied bewijst dat de Engels Belgische overeenkomsten vooraf gegaan waren door overeenkomsten  met den Fransen algemenen staf. De drie mogendheden hebben stipt de ontwerpen bepaald voor de samenwerking der Verbonden legers zoals in het document gezegd  wordt. Dit wordt bevestigd door het feit dat in de geheime dossiers ene kaart gevonden werd over de verrichtingen der ontplooiing van het Franse leger.

Het vermelde document bevat enige opmerkingen die een bijzonder belang aanbieden.

Op zekere plaats wordt gezegd dat de luitenant kolonel Barnardiston had doen bemerken dat men voor het ogenblik ,niet mocht rekenen op de de steun van Holland. Hij zou ook vertrouwelijk doen weten hebben dat de Engelse regering voornemens was  de basis der Engelse  bevoorrading naar Antwerpen over te brengen, zodra de Noordzee van alle Duitse oorlogsschepen zou gezuiverd zijn. Vervolgens stelde de engelse militair attachť voor inde Rijnprovincie een Belgische spioenendienst in te richten.

De gevonden militaire documenten vinden een kostbare vollediging in een verslag, gezonden aan den den Minister van Buitenlandse zaken door Baron Greindl, welke gedurende vele jaren gezant van BelgiŽ te Berlijn was, verslag dat zich insgelijks onder de geheime papieren bevindt. In dit verslag worden met een grote scherpzinnigheid de bijbedoelingen ontsluierd die den grond van het Engels voorstel uitmaken en de heer Minister vestigt de aandacht op den neteligen toestand waarin BelgiŽ zich geplaatst heeft door deze eenzijdige keuze ten voordele der mogendheden van de Entente. 

In dit zeer breedvoerig verslag, gedagtekend den 23 december 1911 en waarvan de volledige openbaarmaking voorbehouden blijft, stelt Baron GREINDL vast dat het ontwerp van den Belgische staf voor de verdediging der Belgische onzijdigheid in een Frans - Duitse oorlog, niets behandeld over de vraag : Welke krijgsmaatregelen zouden dienen genomen te worden in het geval dat Duitsland de Belgische onzijdigheid zou schenden, dat nochtans door veronderstelling van een Fransen aanval tegen Duitsland dwars door BelgiŽ evenzeer mogelijk was. 

De minister ontwikkelde woord voor woord het volgende:

Van de Franse zijde bestaat niet alleenlijk het gevaar ten zuiden van Luxemburg. Men bedreigt ons op heel de.uitgestrektheid der genenschappelijke grens. Om dit te vredigen moeten wij gene veronderstellingen maken. Wij bezitten stellige gegevens.De gedachte ener omvattende beweging langs het noorden maakte zekerlijk deel van de plannen der, Entente cordiale , Ware het anders, dan zou het ontwerp van VIissingen te versterken te Parijs en te Londen zulke kreten niet hebben doen opgaan. 
Men heeft er geen geheim gemaakt van:.de reden waarvoor men wilde dat de Schelde zonder verdediging bleef. Het was dus om alle gemak te hebben ....om een Engels garnizoen naar Antwerpen te brengen dus om zich ten onzent een operatie basis te verschaffen voor offensief in de richting van den Benedenrijn en van Westphalie en ons mede te slepen, wat niet moeilijk zou geweest zijn. Na onze nationale versterkte plaats te hebben afgestaan, zouden wij uit eigen beweging ons beroofd hebben van ieder middel om weerstand te bieden aan de bevelen van onze twijfelachtige beschermers, die wij zoo onvoorzichtig zouden geweest zijn er toe te laten. 

De tevens trouweloze en naÔeve voorstellen van den kolonel Barnardiston hij het sluiten der Entente cordiale, hebben ons duidelijk doen inzien wat er van de zaak was. Wanneer het duidelijk bleek dat wij ons niet lieten ontroeren door het beweerde gevaar van het sluiten der Schelde,werd het plan niet ter zijde gelegd maar in dien zin gewijzigd dat het Engelse hulpleger niet zou ontscheept worden op de Belgisch.kust maar in de naastbij gelegen havens dit wordt betuigd door de onthullingen van kapitein Faber die niet weerlegd zijn . Evenmin als de inlichtingen dťr dagbladen die ze bevestigd of op enige punten aangevuld hebben. 

Dit Engels leger te Calais of te Duinkerke ontscheept zou langs onze grens tot aan Longwy niet gaan om Duitschland te bereiken. Het zou dadelijk bij ons binnendringen langs het Noord-Westen, wat hen het voordeel zou verschaffen dadelijk in werking te treden. het Belgisch leger te ontmoeten, indien wij het waagden een veldslag aan te gaan. in een streek waar wij op geen enkele vesting konden steunen ; zich meester te maken van provinciŽn rijk aan allerlei hulpmiddelen ; in alle geval onze mobilisatie te beletten maar toe te laten na van ons bepaalde verbintenissen bekomen te hebben, de verzekering gevende dat die mobilisatie zal geschieden ten voordele van Engeland en van zijn bondgenoot.
Het is volstrekt noodzakelijk op voorhand het plan op te maken van den veldtocht die het Belgisch leger in deze veronderstelling zou volgen, zoowel in het belang van onze militaire verdediging als voor de richting onzer buitenlandse politiek, indien een oorlog moest uitbreken tussen Duitschland en Frankrijk.
Deze uiteenzettingen komende uit een bron, vrij van ieder vooroordeel, geven het sprekend bewijs van het feit dat hetzelfde Engeland welk thans optreedt als beschermer der Belgische onzijdigheid, BelgiŽ heeft doen besluiten tot het kiezen van een e eenzijdige partij ten voordele der mogendheden der Entente, en dat het op een gegeven ogenblik zelfs gedacht heeft aan eene schending van de Hollandse onzijdigheid. Daarenboven spruit daaruit dat de Belgische Regering in hare verdedigingsontwerpen ook de schending der Belgische onzijdigheid door Frankrijk zou voorzien hebben en in dit geval ook met Duitschland overeenkomsten had moeten aangaan gelijk deze met Frankrijk en Engeland gesloten.
De gevonden stukken maken een documentair bewijs uit van de Belgische verstandhouding met de mogendheden der Entente, welk feit voor het uitbreken van den oorlog door de Duitse
bevoegde diensten gekend was. Zij rechtvaardigen ons militair optreden en bevestigen de inlichtingen betreffende de Franse bedoelingen door de hoge commandantur van het Duitse
leger verkregen.
Dat zij aan het Belgische volk de ogen openen ten opzichte van diegenen aan wie zij de rampen niet toeschrijven, die thans over dit ongelukkig land zijn losgebroken.

In opdracht

von MANTEUFFEL
Gouverneur  Oost Vlaanderen

  Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug.